Středozemní průplav a průplavní most Magdeburk (Německo)

Německý Středozemní průplav je nejdelší umělou vodní cestou v Německu, dlouhou 325,7 km.
Spojuje průplav Dortmund-Ems s Labem a průplav Labe-Havola a řeky Rýn a Odru. Na západ umožňuje přes průplavy Dortmund-Ems, Rýn-Herne nebo Wesel Datteln spojení k Rýnu.
Na východ spojuje průplav Labe-Havola, řeka Havola a průplav Havola-Odra Středozemní průplav s řekou Odrou. V evropském kontextu propojuje Nizozemí, Belgii, Lucembursko, Francii a Švýcarsko s Polskem a Českou republikou.
Jednou ze staveb zde umístěných, je také průplavní most, v současnosti se svými 918 m nejdelší na světě, který u Magdeburku překračuje řeku Labe a spojuje tak německý Středozemní průplav se sítí vodních cest východně od Labe.
Průplavní most byl slavnostně otevřen Dr. Manfredem Stolpem, německým ministrem pro dopravu, stavbu a územní rozvoj 10. října 2003.
Představuje výrazné rozšíření vodní cesty Hannover, Magdeburg, Berlín.

Nové lodní zdvihadlo Niederfinow

V roce 2007 bylo stávající lodní zdvihadlo Niederfinow, na klíčovém místě lodního spojení mezi Berlínem, Braniborskem a Štětínským regionem v Polsku, uznáno Spolkovou komorou inženýrů jako „historický symbol umění inženýringu v Německu“. Po 75 letech provozu se však na zdvihadle množí známky opotřebení a moderní typy nákladních lodí se již do vany starého zdvihadla (délka 85 m, šířka 12 m, plavební hloubka 2,5 m) nevejdou. Bylo tedy rozhodnuto o vybudování lodního zdvihadla nového, které bude v souladu s evropskými standardy splňovat parametry V. třídy evropských vodních cest. Nového zdvihadla budou moci využít velké motorové lodě. Stavba tak dovolí zachovat vodní cestu Havola–Odra, spojující
Berlín a Štětín a vytvoří podmínky pro převedení nákladní dopravy na dopravu šetrnou k životnímu prostředí. Po uvedení nového lodního zdvihadla do provozu bude možné v Niederfinow navštívit čtyři generace zdvihacích zařízení – jez Liepe s plavební komorou na vodní cestě Finow (1743), starý řetězec plavebních komor (1914–1972), původní lodní zdvihadlo (1934) a nové lodní zdvihadlo Niederfinow (plánované uvedení do provozu 2014).
Výsledkem projektu je monumentální zdvihadlo, které se bude podobat původnímu, protože původní typ pohonu a bezpečnostní koncepce jsou stále platné a budou znovu s moderními prvky použity. Stavební práce začaly v létě roku 2008 – stavba má impozantní rozměry: lodní výtah bude 130 m dlouhý a 60 m vysoký, umožní plavidlům, nepřesahujícím délku 115 m a šířku 11,45 m o tonáži až 6000 t, překonat spád 36 m. Na stavbu bude použito 70.000 m3 betonu a 6000 tun ocelových konstrukcí. Žlab o rozměrech 115 x 12,5 x 4 m bude naplněný vodou vážit 9000 tun. 4 motory s výkonem 1280 kW budou pohybovat, včetně protizávaží, 18.000 tunami. Celková cena stavby je 285 milionů EUR. Nové lodní zdvihadlo je určeno pro přepravu 4,400.000 tun zboží ročně.
Po dokončení se Niederfinow zařadí mezi největší evropská lodní zdvihadla.
Staré lodní zdvihadlo bude zpočátku i nadále v provozu: bude sloužit k přepravě menších člunů a sportovních lodí. Poté bude zachováno jako velká turistická atrakce Braniborska: již nyní jej každý rok navštíví na 150 tisíc návštěvníků.

Předpokládá se, že po dokončení druhého lodního zdvihadla toto místo navštíví až 300 tisíc návštěvníků a proto bylo u starého lodního zdvihadla vybudováno informační centrum, kde je možné shlédnout modely a plány nového zdvihadla.
Stavba lodního zdvihala Niederfinow je další z řady projektů modernizace německých vodních cest. Především pro oderskou vodní cestu mají tyto stavby veliký význam, protože po jejich dokončení budou moci na Odru doplout moderní říční lodě ze západu Evropy. Investice se soustřeďují na výměnu mostů a rozšiřování/prohlubování vodních cest, čímž bude zajištěna lodní kontejnerová doprava mezi oblastí Berlína, nedalekým Baltským mořem a přístavy na Odře.

Příspěvek v 2012