VII. Mezinárodní odborná konference Organické město Brno

V rámci Smart City není hlavním úkolem vytvářet duplicity ve fungování městské správy. Smart City je koncept, který vytváří příležitosti pro otevírání rozvoje města širšímu portfoliu partnerů. Umožňuje vytvářet dlouhodobá partnerství města s jeho obyvateli či uživateli, s akademickým sektorem, neziskovou a soukromou sférou. Tento typ spolupráce (model quadruple helix), která umí nejlépe připravovat integrované rozvojové plány a správně volit vhodné nástroje, je zároveň cenným zdrojem informací a neutuchajícím proudem vzájemné komunikace.
Smart City je tedy významně spojeno se zapojováním městského ekosystému do rozvoje města, kde každý s aktérů má svou nezastupitelnou roli. Může se tak dít formou participace na akcích, workshopech a setkáních, která slouží k hledání dalšího směřování města, shromažďování nápadů pro jeho rozvoj, tak i k testování funkčnosti nebo ověřování (proof of concept) jednotlivých projektů.

Na základě společné vůle a vzájemné důvěry posilované sdílením společných hodnot, lze vzájemně pracovat na dlouhodobé městské strategii. Tato strategie se nebude opírat jen o městský rozpočet jako hlavní hybnou sílu. Může také vytvářet prostor pro městský ekosystém, aby realizoval své projekty samostatně. Přidanou hodnotou je také široká shoda městského ekosystému na prioritách, která umožňuje dosáhnout i na zdroje, které jsou městské administrativě v daném čase nedostupné. Smart City dává prostor subjektům k pilotním instalacím jejich inovací. Jedná se vymezení prostoru města k pilotnímu odzkoušení inovací, tak i přirozenou spolupráci města a firem, i firem mezi sebou.

Smart City je tedy široký přístup, který nebude oborově omezován a žádná z městských oblastí rozvoje z něj není a priori vyňata. Jedná se o koncept, který se může postupně v rámci celého města a jeho složek dále prohlubovat. Smart City není konkurencí městské správy. Plní především roli asistence nositelům jednotlivých aktivit v podobě technické podpory, zajištění podpůrných činností a v síťování. Tyto podpůrné aktivity mají vést k získání většího vhledu do problematiky, k získání potřebných zkušeností a ke kvalitnějšímu vyřešení dané věci a realizaci změny. Jedná se tedy především o capacity building a o akcelerátor rozvojových projektů.