Cena Jože Plečnika 2024 v přípravě

Slavnostní udílení Středoevropských cen za architekturu Jože Plečnika

Středoevropské ceny za architekturu Jože Plečnika budou v letošním roce k radosti nejen samotných oceněných, ale především všech vřelých obdivovatelů architektury udíleny již popáté. Vznik této, v dnešní době již prestižní a lukrativní ceny, lze datovat do roku 2018. Její první udělení symbolicky doprovázel punc památnosti a majestátu, který kypí v srdci snad každého Čecha a Slováka při vzpomínce na vznik Československé republiky. U příležitosti sta let od jejího zrodu si cena Jože Plečnika dala za cíl primárně zdůraznit nemalý význam, krásu a zajisté nezanedbatelnou pestrost československé architektury a stavitelství během oněch uplynulých sta let. Nesporně hlavní personou, která vetkala svého ducha do jednoho z nejvíce dechberoucích symbolů našeho hlavního města – Pražského hradu, tyčícího se v romantické scenérii nad hladinou Vltavy, je právě slovinský rodák Jože Plečnik, jehož poselství se stalo impulsem pro vznik této ceny. Právě pod rukama tohoto génia vznikala na žádost Tomáše Garrigua Masaryka v období po První světové válce nejen nová podoba našeho klenotu na vrchu Opyš, ale také reprezentativní prezidentské sídlo na zámku v Lánech. Díky promyšlené a vkusné intervenci Jože Plečnika, tak svět spatřilo důstojné sídlo hodné hlavy nově vzniklé republiky.

V rámci této ceny se podařilo zachytit a zmapovat skutečně široký repertoár tématických okruhů, jejichž existence v lokálním kontextu podtrhuje význam stavitelství a architektury ve věci významu a rozvoje jak měst a obcí, tak i samotného státu v celé své komplexnosti.

V blízkém horizontu od udělení první ceny v roce 2018 následoval sled dalších ocenění, jejichž duch v sobě dřímal obdobnou sílu. V chronologické návaznosti to tedy byla Pocta české památkové péči, Náš venkov 1990-2020, Naše město 1991-2021 a 150. výročí narození Jože Plečnika. Právě udílení tohoto posledního ocenění proběhlo ve formátu zemí V4, tedy České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. K tomuto výčtu zemí se přidalo i Slovinsko.

Cena Jože Plečnika si vybudovala za dobu své existence nezanedbatelnou prestiž, jejímž důkazem je především fakt, že poslední dva roky přijímali ocenění tuto poctu z rukou prezidenta republiky. 

Rok 2024 je zásadním především v aspektu vzniku Středoevropské ceny za architekturu Jože Plečnika, který je vybudován na základě úspěšného pětiletého vývoje. Má-li se tedy určitým způsobem charakterizovat její ideové směřování, pak je záhodno zmínit jak expanzi do celého světa, tak především rozšíření kritérií, které již nevychází jen z přínosu tohoto světového architekta, ale zároveň čerpají i z jeho odkazu a vizí. Na pomyslný piedestal se tak rázem dostanou cenné hodnoty Plečnikova architektonického přístupu, díky jejichž nezaměnitelnosti si vysloužil zapsání svého díla na list světového kulturního dědictví Unesco. Ve snaze se v určitém slova smyslu distancovat od nadsazené pompéznosti a exkluzivity se v kontrastu s nimi objevují myšlenky humanismu, adaptability a porozumění kontextu v kooperaci se skromností, uvědoměním si lidské velikosti a zkušeností.

Dle výše uvedených záměrů se přistupuje i k samotné přípravě návrhů na nominace Středoevropské ceny za architekturu Jože Plečnika. Mezinárodní odborná porota, jejímž zásadním úkolem je vyselektovat a nominovat architekty a architektonické kanceláře je jmenována několika předními institucemi. Lze zmínit například Mezinárodní festival architektury a urbanismu Architecture Week Praha, v blízké spolupráci s Mezinárodní unií architektů (UIA) nebo Unesco-národní architektonické instituce.

Významným klíčem k posuzování osobností a jejich projektů je snaha hodnotit podstatu děl z hlediska humanistického poslání profese, tedy primárně trvalé udržitelnosti, řemeslné a technologické kvality a v neposlední řadě také sociální zodpovědnosti k prostředí a společnosti, která reflektuje kontext dnešních dní.

Kristýna Hodejovská