Koncept strategického rámce Smart Prague

Dopady globálních změn a světových mega-trendů1 představují pro většinu evropských měst, a Praha není výjimkou, nové zásadní výzvy, ale také příležitost rozvinout svůj potenciál zcela novými prostředky.

Města jsou nucena hledat nové způsoby, jak maximálně zefektivnit správu svých omezených zdrojů a zároveň
stimulovat udržitelný rozvoj. Odpověď nabízí koncept integrovaného městského rozvoje, chytrých měst – Smart
Cities. Smart cities klade důraz na posilování komplexity, efektivity a udržitelnosti všech aspektů městského
rozvoje a to prostřednictvím ekonomických, sociálních a zejména technologických inovací. Cílem Smart Cities je
zmenšování ekologické stopy, posilování konkurenceschopnosti a zároveň maximalizování životní úrovně
obyvatel. Etablování systému funkčních vazeb a partnerství mezi klíčovými aktéry města a jejich systematické
začlenění do městského rozvoje je hlavním předpokladem pro naplňování principů Smart Cities.
Od roku 2010 se pojem Smart Cities postupně stal součástí evropského odborného i politického
diskurzu. V pražském kontextu se tématu od roku 2014 začala věnovat Komise pro rozvoj Smart Cities Rady hl.
m. Prahy. Ve spolupráci s Fraunhofer institutem realizoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále IPR
Praha) studii Morgenstadt City Lab (2015–2016) a podílí se na evropském Smart Cities projektu Triangulum
(2015–2020), podporovaného z programu Horizon 2020. Začátkem roku 2016 primátorka Adriana Krnáčová
představila sérii tématicky strukturovaných konferencí iniciativu Smart Prague a současně vzniklo webové
rozhraní pro přijímání podnětů pro pilotní projekty. Na tuto iniciační fázi je zásadní nyní navázat vypracováním
Strategického rámce Smart Cities hl. m. Prahy do roku 2030 (dále Smart Prague) a souběžně realizací prioritních
pilotních projektů této agendy.

2. Analýza současného stavu
Na základě současného demografického vývoje se do roku 2050 v Evropě, i přes očekávaný pokles
počtu obyvatel, podíl lidí žijících ve městech zvýší na 80 %. Urbanizace, větší integrace a světová spolupráce
podporuje ekonomický růst, pomáhá mezinárodnímu obchodu, zahraničním investicím a šíření neustále se
zrychlujícího technologického pokroku. Tyto změny ovšem kladou rostoucí nároky na technologickou a
infrastrukturní odolnost měst. Integrované plánování zahrnující klíčové aktéry městského rozvoje a vhodné
využívání inovativních technologických řešení představují nutný způsob adaptace na nové podmínky. Město,
které nereflektuje dopady globálních změn na svou výkonnost a odmítá využívat existující nová řešení, se chová
neefektivně a neudržitelně.
V tomto ohledu současný systém správy Prahy čelí celé škále výzev, na které je třeba reagovat
posílením strategické a inovativní kompetence správy města. Ucelený strategický rámec Smart Prague stanoví
směr a deklaruje konkrétní strategické cíle skrze realizaci propojených prioritních projektů. Takovýto závazek by
byl jasným stimulem pro důležité aktéry městského rozvoje, zvýšila by se míra spolupráce mezi výzkumem,
vývojem, soukromým a veřejným sektorem, která je prostředkem pro posílení inovační schopnosti Prahy. Praha

1 Je označení pro rozsáhlé vývojové tendence, které probíhají v celosvětovém měřítku. Obecně rozpoznávaných světové mega-trednů
(global megatrends) představuje stárnutí světové populace a rostoucí sociální nerovnost, urbanizace, klimatické změny, globální integrace
a nová světová ekonomická centra v rozvojovém světě a přelomový technologický pokrok.
tak nevyhnutelně převezme novou roli, která etabluje integrované plánování, mezisektorovou spolupráci, jasně
vytyčí cíle v klíčových oblastech městské mobility, energetiky a veřejné správy, založené na přístupnosti a
komplexní analýze městských dat, a využívá inovativní finanční nástroje jako způsob financování pilotních
projektů.

3. Budoucí vývoj
Přijetí role lídra a facilitátora agendy Smart Cities je pro hl. m. Prahu zásadní krok k udržitelnému
rozvoji. Tento posun vyžaduje nejen strategické řízení, ale také řadu jasně definovaných nástrojů a jejich vhodné
využití. Z tohoto důvodu je zásadní vytvořit strategický rámec, který vymezí agendu Smart cities na úrovni hl. m.
Prahy, synergicky prováže agendu Smart cities s hlavními strategickými dokumenty městského rozvoje. Popíše
její aktuální stav, identifikuje bariéry jejího rozvoje, stanoví měřitelné cíle do roku 2030, prioritní pilotní
projekty pro naplnění těchto cílů a navrhne inovativní modely financování, které spojí stávající veřejné i
soukromé finanční zdroje.
Za tímto účelem je nutné navázat na existující strategické dokumenty a to zejména na aktualizaci
Strategického plánu hl. m. Prahy jakožto zastřešující celoměstskou strategii, Operační program Praha – pól růstu
ČR a Morgenstadt City Lab Prague2
. Smart Prague je nutné propojit taktéž s aktuálně vznikajícími strategickými
dokumenty, které jsou tématicky spjaté s agendou Smart Cities; Integrované strategie pro ITI Pražské
metropolitní oblasti, Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu, Plán udržitelné mobility a další. V
neposlední řadě je klíčové aktivně zohledňovat dobrou praxi dalších českých a zejména evropských měst,
posilování partnerství a účast na společných projektech. Smart Prague bude sloužit jako osnova pro proces
strategického rozvoje agendy Smart Cities, bude ale zároveň živým dokumentem, který díky periodickému
zpřesňování dokáže flexibilně reagovat na nové podněty.
Následný implementační proces Smart Prague bude velmi spjatý s existencí oddělení projektového
řízení MHMP, která bude zajišťovat průřezovou spolupráci zejména jednotlivých odborů MHMP a městských
organizací. Klíčová bude spolupráce této implementační jednotky s koordinační jednotkou zodpovědnou za
přípravu této Smart Prague a monitorování její implementace.

4. Organizace tvorby Smart Prague
Smart Prague zahrne všechny základní vstupy pro tvorbu komplexního strategického rámce pražské
agendy Smart Cities. Smart Prague zároveň umožňuje zahájit některé paralelní aktivity – prioritní pilotní projekty
– aniž by narušovaly budoucí implementační část Smart Prague. Všechny informace, zkušenosti i analytické,
odborné a poradní vstupy při zahájení pilotních projektů budou plně využity při tvorbě Smart Prague. Zároveň se
zkušenosti s přípravou a zahájením pilotních projektů stanou důležitou součástí plánování implementační části
Smart Prague, protože tvůrci budou lépe obeznámeni s požadavky a standardy finančních nástrojů včetně
časových nároků na dobrou projektovou přípravu. Paralelní práce na tvorbě strategie a pilotních projektech tak
přinese dobrý synergický efekt za předpokladu, že pilotní projekty budou komplementární součástí Smart
Prague.
IPR Praha bude odborně garantovat a zároveň projektově řídit tvorbu Smart Prague, která bude vznikat
dle Metodiky přípravy veřejných strategií. IPR Praha bude souběžně připravovat projektovou dokumentaci
prioritních pilotních projektů dle metodiky projektového řízení PRINCE2. Komise pro rozvoj Smart Cities hl. m.
Prahy, jakožto odborný poradní orgán Rady HMP, bude dohlížet na tvorbu Smart Prague a doporučovat realizaci
prioritních pilotních projektů.

2 Studie ukazuje na silné a slabé stránky aktuálního programu městského rozvoje a navrhuje integrovaný plán proměny Prahy v jedno z
vůdčích měst Evropy. Tento plán je založen na opatřeních a projektech napříč třemi hlavními úrovněmi udržitelného městského rozvoje,
které spolu velice úzce souvisejí: úrovní správy, socioekonomickou úrovní a úrovní technologií a infrastruktury.
Je důležité, aby vize Smart Prague byla v souladu s dlouhodobými politikami a byla podpořena
relevantními aktéry městského rozvoje. Z tohoto důvodu Smart Prague navrhne systémový způsob zapojení
všech klíčových aktérů agendy Smart Cities do jedné komunikační a diskuzní platformy. Práce na Smart Prague a
příprava prioritních pilotních projektových záměrů tak bude aktivně konzultována se zástupci relevantních
odborů MHMP, městských organizací a částí akademického sektoru a experty na jednotlivé oblasti Smart Cities.
Je žádoucí aby, tato platforma měla přístup k zahraniční dobré praxi. V neposlední řadě je důležité nastavit
komunikační strategii Smart Prague a jasně přiblížit všem zapojeným aktérům a široké veřejnosti hodnoty a cíle
Smart Prague a přínosy jednotlivých pilotních projektů.
5. Doporučení dalšího postupu
Na současnou iniciační fázi naváže fáze 1, která se bude věnovat přípravě Smart Prague, ve které dojde
zejména k systematickému zapojení klíčových aktérů a souběžně k přípravě podkladů prioritních pilotních
projektů. Na fázi 1 naváže fáze 2, která se již bude zabývat implementací prioritních pilotních projektů a
dokončení Smart Prague. Zároveň proběhne druhé kolo vyhlášení sběru projektových podnětů.
Fáze 1 (09/2016 – 02/2017)

A. Zahájení prací na tvorbě Smart Prague:
Pokryje tyto etapy tvorby strategie dle Metodiky přípravy veřejných strategií:
i. Identifikace potřeby tvorby strategie
ii. Nastavení projektu
iii. Analytická a prognostická fáze (průběžná)
iv. Stanovení základního strategického směřování
v. Rozpracování strategie
B. Zahájení prací na přípravě a realizaci prioritních pilotních projektů:
1. Smartifikace historického centra Prahy: Projekt se věnuje rozmělnění tradičních turistických tras skrze
instalací prvků „gamifikace“ tedy vzorců herního chování. Zaměřuje se zároveň na zlepšování životní
úrovně residentů v historickém centru mimo jiné instalováním senzorické infrastruktury internetu věcí,
chytrého osvětlení, chytrých popelnic, ale i využíváním mobilních aplikací.

2. Data-analytické centrum a city dashboard: Projekt představuje zásadní podporu politiky open dat,
zpřístupnění dat městských organizací, jejich systematický sběr a vyhodnocování. Data sety jsou
prezentovány na webovém portálu: http://opendata.praha.eu/, městské organizace jsou povinné
přispívat. Data tak stimulují start-upový sektor a posilují transparentnost, ale především umožňují lépe
plánovat a řídit klíčové městské projekty. Analýza klíčových indikátorů je pak vizualizovaná na
virtuálním city dashboardu.
3. Elektrobus s dynamickým dobíjením: Podpora elektromobility a podpoření inovativního projektu DPP,
elektrobus by mohl být provozován na klíčové lince/klíčovém úseku města, aby se tak město jasně
přihlásilo k podpoře tohoto záměru a viditelně tak usilovalo o podporu udržitelného, bezemisního
rozvoje.
4. Multimodální dopravní hub Zličín: Přestupní stanice, která inteligentním způsobem propojuje několik
dopravních alternativ. Zličín by byl pilotní hub, který by nahrazoval obyčejné P+R tam, kde to je
vhodné, a fungoval by jako příklad pro další obdobné lokality v Praze, např. Černý most, případně další
vytížené vstupy do Prahy nebo stěžejní přestupní uzly ve městě.
5. Systém sdílené elektromobility ve veřejné správě: MHMP a další městské organizace by mohly
nahrazovat stávající služební vozy elektro-auty a mohly využívat elektro-kola. Jasně by tak deklarovaly
vzor a trend, kterým chtějí, aby se ubíral další rozvoj městské dopravy, tedy snižování podílu osobních
vozidel a zvyšování podílu elektro-kol a elektro-aut. Je zde velký potenciál spolupracovat s
energetickými společnostmi a automobilkami při budování, provozování dobíjecích stanic v
terminálech, ale i v centru města.
6. Revitalizace soběstačné veřejné budovy: Hl. město Praha má ve vlastnictví širokou škálu budov, které
jsou energeticky velmi nešetrné. Přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř
nulovou spotřebou energie s integrovanými inteligentními systémy, které umožní centralizaci
plnohodnotného sledování, ovládání a plánování funkcí zařízení budov. Je to tedy příležitost
revitalizovat vzorovou budovu ve vlastnictví města, která může být vlajkovým příkladem s koncentrací
inovativních chytrých opatření jako jsou např. průsvitné solární panely, seberegulační systém,
organické fasády atd.
7. Městská laboratoř: Plánované revitalizace rozvojových oblastí jako je pražské Nákladové nádraží Žižkov
či Výstaviště, poskytují možnost implementace širší škály chytrých řešení, které se v daném místě dají
skutečně testovat a vyhodnocovat a následně rozšiřovat do dalších částí města. K těmto záměrům
revitalizace lze přistupovat jako k implementování „městské laboratoře“ tedy chytrého města ve městě,
s plošnou aplikací chytrých opatření.
C. Rozšíření seznamu výše uvedených prioritních pilotních projektů a o vhodné projektové podněty, které
MHMP obdržel skrze webové rozhraní Smart Prague.
D. Ustanovení jednotky projektového řízení implementační fáze prioritních pilotních projektů MHMP.
Fáze 2 (02/2017 – 06/2017)

A. Pokračování v práci na Smart Prague
Pokryje tyto etapy tvorby strategie dle Metodiky přípravy veřejných strategií:
i. Nastavení implementace financování a vyhodnocování strategie
ii. Schvalování strategie RHMP
B. Zahájení implementace prioritních pilotních projektů

Zdroj: IPR Praha