Obytný dům „Wolkerák“ v Liberci

Liberec, Sosnová čp. 466-477/XV 

Jaromír Vacek, 1968–72 

 

Vedle nesporných architektonických kvalit se dům vyznačuje díky segmentovému půdorysu mimořádně zdařilým urbanistickým zasazením do okolní vilové čtvrti. Lukovité prohnutí citlivě sleduje konfiguraci terénu a navzdory svým rozměrům nenarušuje ráz této části města. 

 Půdorys. SOkA Liberec. 

Řez a půdorys technického podlaží. SOkA Liberec. 

Výkres průčelí. SOkA Liberec. 

Model. 20 let práce KPÚ v Ústí nad Labem 1969.