Přednáška Marie Noël Tournoux

Je mi ctí podílet se na Architecture Week Praha a chtěla bych vám jménem generálního ředitele UNESCO poděkovat za pozvání.
Mé upřímné poděkování patří hlavnímu městu Praha a institucím České republiky za jejich vřelé přijetí a za umožnění pořádání této významné události. Upřímně děkuji a blahopřeji také organizátorům Architecture Week Praha 2014 za tuto skvělou iniciativu.

Města
• Jsem velmi vděčná za příležitost zúčastnit se dnešní konference, protože „města a architektura jsou pro UNESCO důležité“. • I když se skutečnost, že více než polovina lidské populace dnes žije v městských oblastech, dostala v posledních letech do značné pozornosti, mnohem méně se mluví o vztahu mezi kulturou, dědictvím a rozvojem měst a architektury. • Stále více dnes pozorujeme napětí mezi starou a údajně moderní architekturou. Je to ale opravdu napětí mezi starým a novým, nebo spíše mezi architekturou a „výstavbou“? • Vytváření udržitelnějšího městského prostředí a rozvoj kvalitní architektury vyžaduje snahu o harmonický přechod mezi minulostí, současností a budoucností. Ke zlepšení životních podmínek a kvality života občanů je pravděpodobně nejvhodnější holistický přístup. Město musí využít své hmotné a nehmotného dědictví jako stimul pro kulturní tvořivost, inovaci a regeneraci měst a pro rozvoj nové, kvalitní architektury. • Jak prokazují neúspěchy mnoha projektů probíhajících od poloviny 20. století, vývoj není synonymem samotného ekonomického růstu.
Modernizace není synonymem standardizovaných výškových budov. Města musejí být kreativní a inovativní a přetransformovat se do nové formy urbanismu založené na kultuře a dědictví. Princip univerzálnosti tady nefunguje.

Místa světového dědictví

• Úmluva o světovém dědictví UNESCO si klade za cíl obhajovat genius loci, hodnotu jedinečnosti městského prostředí. • Města a městské celky obecně jsou dnes nejvíce zastoupenou kategorií hmotného světového kulturního dědictví UNESCO. Jednou z hlavních výzev, se kterými se města spadající pod světové dědictví potýkají, je řízení změn při současném respektování základních hodnot, které uznává mezinárodní společenství reprezentované Výborem pro světové dědictví. • Světové dědictví není jen o ochraně, ale také o vývoji. To je důvodem, proč se UNESCO zaměřuje na urbanizaci, zejména na organizování udržitelnějšího procesu urbanistiky podporujícího integraci environmentálních, sociálních a kulturních aspektů do fází plánování, projektování a realizace nových budov. • Seznam světového dědictví nejenom odráží výjimečnou světovou hodnotu, ale mnohem víc: odkazuje na dlouhodobý závazek a partnerství. Jedním z cílů Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví je prosazovat uplatňování obecné politiky usilující o to, aby kulturní a přírodní dědictví získalo svou funkci v životě společnosti a aby se ochrana tohoto dědictví stala součástí komplexních programů plánování. • Historická města mohou nabídnout cenné poznatky o tom, jak byl tento proces řízen v minulosti, a také klíč k tomu, jak toho lze dosáhnout i v současnosti a budoucnosti. • Diskuse týkající se konkrétního ohrožení měst světového dědictví, koncepty, jako jsou například vizuální vlivy a integrita, zvyšující se počet
problémů ochrany týkajících se současných urbanistických a architektonických zásahů v městských celcích světové hodnoty nebo jejich bezprostřední blízkosti, vedly Výbor pro světové dědictví k tomu, že požádal o nová opatření a nové směry politiky, čímž se UNESCO zapojilo do politického procesu a získalo možnost vypracovat v rámci strategií pro obnovu a rozvoj měst aktualizované mezinárodní směrnice pro městské památkové rezervace.

Přístup k ochraně historické městské krajiny

• Tento proces byl završen dne 10. listopadu 2011, kdy členské státy UNESCO jednomyslně přijaly Doporučení o ochraně historické městské krajiny, jako nezávaznou mezinárodní právní normu doporučujícího charakteru. • Tento normativní nástroj nemá za cíl nahradit stávající doktríny nebo přístupy k ochraně; je to spíše další prostředek pro integraci politiky a postupů ochrany hmotného prostředí do širších cílů politiky rozvoje měst při respektování zděděných hodnot a tradic různých kulturních kontextů a se zahrnutím všech zúčastněných stran. • Přístup k ochraně historické městské krajiny podporuje myšlenku, že ochrana městského kulturního dědictví je nedílnou součástí procesů současného rozvoje a modernizace měst. Je to pokus přeorientovat rozvoj měst tak, aby se stal komplexnějším procesem, a zvýšit dlouhodobou udržitelnost plánování a vlivů projektů s ohledem na stávající hmotné prostředí, nehmotné dědictví, kulturní rozmanitost, sociálně-ekonomické a ekologické faktory a místní společenské hodnoty.
Doporučení současně chápe význam růstu a dynamiky měst. Historické vrstvení měst ukazuje, že je potřebná rovnováha mezi ochranou a novým vývojem, a že nové vrstvy mohou obohatit strukturu dědictví a kulturní hodnoty podporující přetrvávání zdravé a udržitelné městské ekologie. • Přístup k ochraně historické městské krajiny vyzývá autority rozhodující o rozvoji, dotčené instituce, odborníky, zástupce občanské společnosti a aktéry měst obecně, aby se podívali na město z jiné perspektivy, než je obvyklé. Znamená to zavedení tohoto nového nástroje v konkrétním kontextu krajin, jeho rozšíření napříč jejich územím, umožnění jeho realizace prostřednictvím formulování a přijetí podpůrných politik a sledování jeho vlivu na zachování a řízení historických městských celků. • Věříme, že toto Doporučení o ochraně historické městské krajiny se stane účinným nástrojem rozvoje městské politiky. Jeho holistický přístup by mohl přivést rozhodovací autority k „teritoriálnímu vnímání“ svých měst s cílem identifikovat fyzická a historická spojení, která tato města definují a různé „zóny vlivu“ z okolního prostředí. • Doporučení o ochraně historické městské krajiny je politickým vodítkem pro národní a místní orgány; aby však mohlo být účinně implementováno, musí být přizpůsobeno místním podmínkám. • Na podzim roku 2015 bude Generální konference UNESCO přezkoumávat implementaci tohoto Doporučení ve světovém měřítku. Je proto nezbytné, aby byl do té doby dosažen viditelný pokrok při využívání tohoto normativního nástroje. Podpora měst by byla velmi cenná, zejména s cílem vytvořit vzorové příklady použití přístupu k ochraně historické městské krajiny a podpořit celosvětovou aktivitu UNESCO, aby se toto Doporučení mohlo stát klíčovým nástrojem pro udržitelný rozvoj měst v rámci agendy pro rozvoj po roce 2015. Ráda bych tedy povzbudila města, která se účastní tohoto fóra, aby se společně s UNESCO zapojila do podpory přístupu ochrany historické městské krajiny.

Závěr

• Na závěr bych vás chtěla ujistit o závazku UNESCO spolupracovat s řadou různých aktérů a zúčastněných stran a vítat iniciativu občanských společností. • Jsme přesvědčeni, že pouze vzájemnou společnou spoluprací se všemi zúčastněnými stranami, a zejména s městy, můžeme doufat v dosažení našeho společného cíle, kterým je podporovat udržitelný rozvoj měst a kvalitní architekturu jako prostředek k vytvoření takové budoucnosti, po které toužíme.

Příspěvek v 2014