Uvodní slovo Francesca Bandarina

Francesco Bandarin Centrum světového kulturního dědictví UNESCO

UNESCO je hrdé na to, že může navázat spolupráci s festivalem Achitecture Week v Praze v otázkách týkajících se oboustranného zájmu: ochrany kulturního a přírodního dědictví, podpory role kultury v udržitelném urbánním rozvoji a vytváření sociálně přijatelných a harmonických městských prostředí. To byly dlouhodobé cíle programu UNESCO týkajícího se měst a sahajícího od seznamu světového kulturního dědictví s neméně než 300 historickými městskými oblastmi až po úspěšný program Sítě kreativních měst, do nějž je zapojeno přes 70 měst. V posledních desetiletích se staly programy MOST pilířem podpory sociálně zaměřené strategie, a to obzvlášť s ohledem na migranty a menšiny. Města byla rovněž ve středu zájmu mnohých programů se zaměřením na vědecké a přírodní dědictví, jako např.
Člověk a biosféra.
Nedávné schválení nových cílů udržitelného rozvoje Valným shromážděním OSN otevírá další možnosti pro partnerství zaměřená na zlepšení života měst a ochranu urbánního dědictví. Cíl 11 je zaměřen na nezbytnou ochranu kulturního a přírodního dědictví měst jako nezbytné podmínky k dosažení udržitelnosti vývoje v městských prostředích.
Výše zmíněné partnerství posiluje úsilí mezinárodního společenství zajistit udržitelný rozvoj jako podmínku spravedlivého, harmonického a mírového sociálního životního prostředí v našem budoucím urbánním světě.

Příspěvek v 2015