V. Mezinárodní odborná konference Strategie financování obnovy nemovitých kulturních památek

III. MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ KONFERENCE

na téma „STRATEGIE FINANCOVÁNÍ OBNOVY NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK“

Mezinárodní odborná konference na téma Strategie financování obnovy nemovitých kulturních památek proběhne dne 30. 9. 2015 od 10.00 hodin v Rezidenci primátorky hl. m. Prahy. Konference se koná již tradičně jako součást programu mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2015.

Organizátoři, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Czech Architecture Week připravují konferenci ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Magistrátem hlavního města Prahy za účasti pozvaných zástupců světové organizace UNESCO, dále zástupců Evropské unie a odborníků na problematiku financování obnovy a ochrany památek a architektonického dědictví. Jejich úkolem bude prodiskutovat otázky spojené s možnostmi financování obnovy a rekonstrukcí památek.

Konference je určena odborné veřejnosti, primátorům, starostům, zástupcům krajů a památkářům. Vstup pouze na pozvánky.

FINANCOVÁNÍ OBNOVY NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK

Památky

Památky jsou dokladem historického vývoje, symbol sounáležitosti generací, skupin a společenských vrstev. Kulturní dědictví je základnou vědomí národní svébytnosti, citů, vkusu, bez nichž by každý národ ztrácel svou identitu. Plnohodnotný kulturní život je bez existence památek, historie, architektury a projevů minulosti zcela nemyslitelný.

Specifikem památkové péče je skutečnost, že cílem ochrany je neopakovatelnost a nenahraditelnost. Jednou zaniklá památka je definitivně ztracena, protože kopie nikdy nemá hodnotu originálu. Proto je nutné dbát na ochranu a obnovu památek a zajistit potřebné financování k jejich obnově.

Přímé metody financování kulturních památek 

Státní fond kultury

Stát financuje kulturní památky ze Státního fondu kultury, který spravuje MK ČR. V čele fondu je ministr kultury České republiky, zodpovídající za hospodaření s prostředky Fondu. Prostředky Fondu lze poskytovat pouze na konkrétní kulturní projekty, na podporu vzniku, realizace umělecky hodnotných děl, získávání, obnovu a udržování kulturních památek a sbírkových předmětů, propagaci české kultury v zahraničí a další činnosti uvedené v zákonu. Prostředky, které jsou uděleny z Fondu, jsou poskytnuty jako účelové dotace, půjčky nebo návratné finanční výpomoci.

Ministerstvo kultury má v současnosti 6 specializovaných programů na obnovu kulturních památek, 1 program na podporu památek UNESCO, 1 program na podporu kulturních aktivit v oblasti památkové péče a 1 program na podporu záchranných archeologických výzkumů…. POKRAČOVÁNÍ ZA FOTKAMI.

Programy Ministerstva kultury – dotační programy MK ČR

Ministerstvo kultury ČR zřídilo například program Podpory pro památky UNESCO, jehož hlavním cílem je dostát závazkům, které České republice vyplývají z přijetí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. V rámci zásad pro čerpání finančních prostředků z tohoto programu byly vytvořeny tři priority: tvorba management plánů, vědecko-výzkumné aktivity a prezentace, propagace a edukace statků UNESCO.

Nepřímé metody financování kulturních památek 

Vlastníci kulturních památek mají možnost využít také nepřímé metody financování kulturních památek v podobě daňových úlev a zvýhodnění, tedy kompenzace části nákladů na provoz, údržbu a obnovu. Na rozdíl od fakultativního charakteru přímé metody, kdy na poskytnutí dotace není právní nárok, je forma nepřímé metody založena na poskytování nefinančních náhrad ze zákona (osvobození od daní a další daňová zvýhodnění). Tato forma podpory je však v mnohých částech nepřehledná a pro většinu vlastníků se stává téměř nedostupnou. Nicméně nalezení vhodných podmínek v oblasti nepřímé metody může vlastníkům pomoct v situaci, kdy jsou zdroje omezené.

Fondy EU

Evropská unie usiluje o rovnoměrný hospodářský a společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky, kdy se rozdělují finanční prostředky, a tím dochází ke snižování rozdílů mezi státy a regiony. Evropská unie v současné době disponuje třemi hlavními fondy: Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF), Evropským sociálním fondem (ESF) a Fondem soudržnosti (FS). Použití finančních prostředků Evropské unie je vázáno na projekty, které mají neregionální, republikový či mezinárodní dopad.

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO

Programy UNESCO se zaměřují na podporu kultury a míru udržitelného lidského rozvoje. Jedním z prioritních cílů je ochrana světového přírodního a kulturního dědictví.

ICOMOS Mezinárodní rada pro památky a sídla

ICOMOS je mezinárodní nevládní organizace, zaměřená na ochranu hmotného kulturního dědictví, historických sídel, jejich prostředí a kulturní krajiny. Je poradním orgánem organizace UNESCO v záležitostech ochrany kulturního dědictví. Složkou Mezinárodní rady památek a sídel je i Český národní komitét ICOMOS, jenž se podílí na poznávání a identifikaci hodnot památkového fondu jako podkladu pro zařazování nejvýznamnějších kulturních statků ČR na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, včetně sledování jejich stavebně-technického stavu.

Veřejné sbírky, soukromé dary

K dalším způsobům financování kulturních památek patří veřejné sbírky, které jsou pořádány k získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých prostředků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel. Za veřejnou sbírku se nepovažuje sbírka, konaná politickými stranami nebo hnutími, spolky, společnostmi, svazy, jinými občanskými sdruženími, nebo církvemi a náboženskými společnostmi.

Jiným nástrojem financování kulturních památek je forma sponzoringu. Sponzor poskytuje finance nebo jiné prostředky, za které dostává protislužbu. Sponzorský příspěvek je tedy „dar s protiplněním“.

Právní předpisy v oblasti památkové péče

V oblasti kulturních památek a památkové péče se nachází řada právních předpisů, které upravují působení v této oblasti. Jedná se zejména o zákony, přímo závazné předpisy komunitárního a mezinárodního práva a další právní předpisy.

Právní předpisy upravující státní památkovou péči

Přímo závazné předpisy komunitárního práva

Přímo závazné předpisy mezinárodního práva (Evropská úmluva o krajině č. 13/2005 Sbírky mezinárodních smluv, Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy č. 99/2000 Sbírky mezinárodních smluv, Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy č. 73/2000 Sbírky mezinárodních smluv, Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954 Haag č. 71/2007 Sbírky mezinárodních smluv)

Mezinárodní úmluvy (Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 159/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 15/1980 Sb., o Úmluvě o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků, Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 94/1958 Sb., o Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokolu k ní.