Program oslav 30. výročí vzniku samostatné České a Slovenské republiky

Úvod

Češi a Slováci v minulých desetiletích nejméně dvakrát viditelně světu ukázali, že krizové, konfliktní a historicky přelomové etapy vývoje lze řešit kulturně, kultivovaně a bez násilí. Tento proces odstartovala sametová revoluce v roce 1989 a následoval ji v roce 1993 vznik dvou nových samostatných států: České republiky a Slovenské republiky. Oba nové státní útvary a jejich obyvatelé si přitom vesměs zachovali vzájemné přátelské vazby a stali se jedinečným vzorem schopnosti tolerance, respektu a spolupráce bez národních antipatií, nevraživosti a mocenských nároků. Je tedy zcela na místě, a to nikoli jen v symbolické rovině, oslavovat dobré sousedské vztahy a funkční formy soužití mezi Čechy a Slováky v rámci společného členství v Evropské unii.

Historie sousedských vztahů mezi Čechy a Slováky za uplynulé tři desetiletí potvrzuje zlepšení na všech úrovních mezistátní, společenské, kulturní i hospodářské spolupráce. Mnohé problémy byly vyřešeny anebo zanikly z přirozených důvodů. Obě poloviny bývalého soustátí spolu spolupracují, a dokonce i spolu slaví různá výročí, a to i na úrovni státních institucí. Vysoká úroveň těchto spontánních pozitivních vazeb je důkazem něčeho, co přerůstá rámec formálně institucionální či kolegiální. Je to blízkost, kterou vůči sobě pociťují a dávají najevo blízcí přátelé či příbuzní. Je to vysoce vážený vztah. Ostatně první cesta nově zvolené hlavy státu či předsedy vlády, ať z jedné či druhé strany bývalé Československé republiky, již tradičně míří do země partnersky nejbližší – České republiky nebo Slovenské republiky.

Ale nejde jen o vrcholové státní instituce a funkce, které svou politikou a jednáním vytvářejí zřetelný a mezinárodně čitelný rámec vztahů obou zemí. Podíváme-li se například na počet smíšených manželství, měl by mít logicky po osamostatnění obou republik sestupnou tendenci. Ale není tomu tak. Smíšených česko-slovenských manželství přibývá. Příkladů vzájemnosti a její vzestupné tendence, ať už v politice, průmyslu, vědě či kultuře, bychom samozřejmě ale mohli uvést mnohem více. Pro nás je ale důležité zdůraznit, že otázka blízkosti, partnerství a pocitu vzájemnosti neprobíhá jen formálně na nejvyšší státní či institucionální úrovni, neuskutečňuje se jen tzv. shora, ale jejími nositeli jsou i běžní občané. V tom jsou Česko a Slovensko ve světovém měřítku výjimečné. Je totiž těžké najít v moderních evropských dějinách podobný příklad, kdy osamostatnění dvou států vedlo za tak krátkou dobu k jejich stále hlubšímu sbližování a zlepšování vztahů na všech společenských úrovních.      

Vůdčí myšlenkou tvůrců oslav vzniku České a Slovenské republiky, která se prolíná celým jejich programem, je tuto cennou hodnotu po třiceti letech oddělených státních identit autenticky vyzdvihnout, oslavit a otevřít společnými aktivitami nové příležitosti pro její další rozvoj.

Ústřední myšlenkou tvůrců oslav vzniku České a Slovenské republiky, která se prolíná celým programem, je tuto cennou hodnotu po třiceti letech oddělených státních identit autenticky vyzdvihnout, oslavit a společnými aktivitami otevřít nové příležitosti pro její další rozvoj.

PROGRAM UDÁLOSTÍ ČESKO-SLOVENSKÝ ROK

1) Slavnostní koncert ke 30. výročí vzniku samostatné České a Slovenské republikyV Obecním domě dne 27. 10. od 19:00 hod se uskuteční Slavnostní koncert ke 30. výročí vzniku samostatné České a Slovenské republiky, který oslaví 30 let od vzniku České a Slovenské republiky. Koncert proběhne pod taktovkou Slovenské filharmonie.

Koncert se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody a ve spolupráci s Velvyslanectvím Slovenské republiky a Slovenským kulturním institutem.

Pořadatel: Hlavní město Praha
Spolupořadatel: Velvyslanectví Slovenské republiky a Slovenský kulturní institut
Produkce, logistika: Czech Architecture Week


2) České a slovenské ekonomické fórum

Ekonomické fórum v Kongresovém centru České národní banky

Tématem fóra je udržitelný rozvoj česko-slovenské ekonomiky v evropských souvislostech. Ekonomické fórum se bude konat pod záštitou a za účasti guvernéra ČNB Ing. Aleše Michla, Ph.D. Organizátoři připravují celou řadu diskusních panelů, jejichž tématy jsou například monetární stabilita po rozdělení měn – výzvy a úskalí 30letého vývoje, rozvoj bilaterálních českých a slovenských hospodářských vztahů po rozdělení republiky, spolupráce a rozvoj v rámci Visegrádské čtyřky v kontextu EU či společné výzvy udržitelnosti a odolnosti pro 21. století.

Program konference:

9:30 – 9:45: Zahájení konference guvernérem ČNB (Aleš Michl, guvernér ČNB)

9:45 – 10:45: Panel Měnová odluka (za ČR: Pavel Kysilka, bývalý pověřený guvernér ČNB, za SR: Elena Kohútiková, bývalá viceguvernérka NBS) 

10:45 – 11:15: Coffee Break

11:15 – 12:45: Panel: Globalizace (moderátor: VG Jan Frait, viceguvernér ČNB;  za ČR: Miroslav Singer, bývalý guvernér ČNB; za SR:  Michal Horváth, hlavní ekonom NBS, který svou účast potvrdil, ale mezitím se stal ministrem financí SR a tak jeho účast může být ještě změněna)

13:45 – 15:00: Panel: Digitální měny centrálních bank (za ČR: Oldřich Dědek, bývalý viceguvernér ČNB; za SR: Ľudovít Ódor, viceguvernér NBS – viceguvernér svou účast potvrdil, nicméně krátce poté se stal premiérem Slovenské republiky, takže jeho účast může být ještě změněna).

Pozvaní hosté a posluchači:

Předpokládáme účast zhruba 170 hostů, včetně přednášejících, přičemž navrhujeme auditorium cílit na 100 hostů z řad finančních institucí a akademické sféry, které bychom na konferenci za ČNB pozvali. Zbylá místa mohou být využita Úřadem vlády, ministerstvy a AW.  

 
3) Ceny primátora hl. m. Prahy za achitekturu a památkovou péči Opera Pragensia.
Předání cen se uskuteční 9. 10. v Paláci Žofín  

Impulsem stojícím u zrodu této ceny bylo přání zasvětit širokou veřejnost do postupného procesu vývoje pražské architektury v kontextu existence již samostatné České republiky. Díky svému komplexnímu pojetí ceny mají ambice představit celou plejádu zajímavých osobností spolu s jejich projekty, které ať již v rámci větších či menších městských částí napomáhají zkvalitnění každodenního života Pražanů, ale i širokému spektru zahraničních návštěvníků z mnoha koutů světa. Ceny Opera Pragensia jsou vyhlašovány a organizovány mezinárodním festivalem architektury a urbanismu Architecture Week Praha, hlavním městem Prahou a jednotlivými městskými částmi. 

Slavnostním vyvrcholením celé události bude samotné udílení cen, které se symbolicky uskuteční v rámci Mezinárodního dne architektury. Tímto večerem bude prostupovat atmosféra oslav architektonického dědictví, které se skrývá v naší stověžaté metropoli. Předávat  se bude hned několik ocenění za architekturu – jedná se o Ceny Opera Pragensia udělované vedením městských částí. Následovat budou Zvláštní ceny Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a Zvláštní cena arcibiskupa pražského Opera Pragensia za sakrální architekturu, kterou si výherci převezmou z rukou Jeho Excelence Mons. Jana Graubnera a Zvláštní cena primátora hlavního města Prahy. Na závěr celého večera bude oceněna dlouholetá  spolupráce mezi hlavními městy Prahou a Bratislavou ve formě předání Ceny primátora hl. m. Prahy Grand Prix Opera Pragensia primátorovi Bratislavy Matúši Vallovi, již předá primátor hlavního města Prahy.  

Partneři:

Česká národní banka – cenu Grand Prix Opera Pragensia v podobě sousoší Světlonoše věnuje ČNB. Sousoší Světlonoš se lvem vytvořil v roce 1898 sochař Antonín Popp. Světlonoš představuje pokrok a lev sílu; obé je v dnešní nelehké době nezbytné.

Česká mincovna – limitovaná edice stříbrných mincí Opera Pragensia pro vítěze v jednotlivých kategoriích


4) Publikace Alfabet Pražské moderní architektury
křest publikace proběhne v rámci slavnostního večera u příležitosti předání cen Opera Pragensia

U příležitosti slavnostní události předání ceny Opera Pragensia dojde ke křtu publikace Alfabet, Pražská moderní architektura, jejíž vydání bude vyvrcholením společné práce organizátorů. Publikace představí osobnosti pražské architektury za období posledních 125 let. Výběr se bude týkat více než 100 staveb a v knize čtenář najde nejen popis objektů, ale i krátké životopisy architektů. Tyto informace budou doprovázeny fotografiemi a plánky. Na kvalitě chystané publikace se nezanedbatelným dílem odrazí i fakt, že roli hlavního editora plní významná osobnost světa architektury, prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, ve spolupráci s Dr. Patrikem Líbalem. Pod taktovkou erudovaného týmu tak vznikne průvodce nejvýznamnějšími, ikonickými stavbami napříč naším milovaným srdcem Evropy.

Záštitu nad publikací převzal primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda.


5) Výstava Česká a slovenská architektura

Výstava „Česká a slovenská architektura“ je nejrozsáhlejší retrospektivou architektury v našich zemích za více než půl století. Koná se u příležitosti 30. výročí vzniku samostatné České a Slovenské republiky. Na ploše přes 2000 metrů čtverečních se představí více než 500 nejvýznamnějších architektonických děl stovek architektů působících od konce 19. století do současnosti, jak v České, tak Slovenské republice.

Výstava bude ilustrovat fyzickou podobu našich měst a krajiny – jak se proměnila v průběhu doby delší než jedno století – nejprve ve společném státě a následně od roku 1993 paralelně ve dvou samostatných svobodných státech.

Na přípravě se podílí více než 20 státních a soukromých institucí z České i Slovenské republiky pod vedením kurátorů prof. Matúše Dully a prof. Vladimíra Šlapety. Návštěvník bude mít díky všem těmto spolupracujícím institucím obrovský počet architektonických modelů, z nichž některé jsou původní modely a některé speciálně vyrobené pro tuto výstavu. Modely budou doprovázet fotografie nejvýznamnějších děl architektury v obou státech. Expozice bude obohacena o faksimilie vybraných architektonických kreseb, publikací a dalších dokumentů.

Výstava představí vývoj české a slovenské architektury v etapách:

I. Historická osa – expozice bude ilustrovat nejdůležitější tendence vývoje architektury od roku 1918 až do roku 1989, počínaje národním slohem, holandským civilismem, poetismem, funkcionalismem, romantismem válečné doby, dobou obnovy národního hospodářství koncem 40. let, socialistickým realismem, návratem k tradici moderny až po tendence postmoderny a liberalismu 80. let.

II. Architektura nové éry – expozice vzniká za intenzivní odborné spolupráce měst v Česku i na Slovensku s ambicí prezentovat nejduležitější výsledky výstavby v éře svobodného tržního hospodářství. Města budou prezentována samostatnými expozicemi, které zdůrazní jejich kulturní a hospodářský význam v otevřené Evropě.

III. Kronika české a slovenské architektury – přiblíží klíčové momenty vývoje architektury v obou zemích a naznačí hlavní události prezentované na výstavě.

 Strom republik – v závěrečném segmentu výstavy budou dominovat modely z České republiky i ze Slovenska a uprostřed bude instalován „strom republik“, na němž budou zavěšeny portréty významných tvůrců, kteří tak budou symbolicky pozorovat výsledky své profesiní aktivity. V tomto závěrečném prostoru se také budou uskutečňovat společenská setkání, křty, přednášky, besedy a v neposlední řadě i programy pro děti a mládež. Součástí bude samostatná expozice pro nevidomé, na které budou vystaveny speciálně vyrobené architektonické modely. Na empoře bude speciální oddíl věnovaný sakrální architektuře.

Výstavu bude doprovázet publikace „Česká a slovenská architektura“ zachytí i do budoucna obsah této výstavy a bude zahrnovat více než 100 architektonických děl s jejich stručným popisem a ilustracemi a připomene i naši vzájemnost v této významné oblasti tvůrčí činnosti. Publikace je členěna do 10 kapitol, které odráží historický vývoj od doby první Masarykovy a Benešovy republiky, přes dobu protektorátní okupace a Slovenského státu, po válečnou obnovu, stalinismus 50. let, návrat k tradici meziválečné moderny až po normalizaci a konečně k Sametové revoluci a samostatnému vývoji v obou našich státech.

Tato ojedinělá výstava moderní architektury v našich zemích, bude sedmou nejrozsáhlejší výstavou za posledních 100 let (1935 – výstava architektury bydlení a urbanismu, UMPRUM, 1940 – Za novou architekturu, UMPRUM, 1953 – architektura v českém národním dědictví, Palác u Hybernu, 1967 – Československá moderní architektura, Mánes u příležitosti kongresu UIA, 1978 – výstava Československá architektura socialistické éry, Jízdárna Pražského hradu, 2001 – Deset století architektury, Pražský hrad).

Výstava a s ní související publikace sleduje oslovit širokou laickou veřejnost a má za cíl vysvětlovat, zvláště mladé generaci, smysl architektury ve společenském, kulturním a ekonomickém životě obou národů.

Spoluorganizátoři

Správa Pražského hradu, Muzeum umění Olomouc, Slovenská národná galéria

Hlavní kurátoři

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, a DrSc. prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

Odborná spolupráce

PhDr. Petr Kroupa, Prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD., PhDr. Martin Ebel Ph.D., Ing. Lukáš Hejný, Mgr. Ondřej Zatloukal, PhDr. Jakub Kunert, Mgr. Martina Mertová, Mgr. Jindřich Chatrný, doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD., Ing. arch. Ľubo Závodný, doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, RNDr. Ondřej Boháč, Mgr. Jan Mazúr PhD., Dipl.-Ing.Arch.Petr Kropp, Mgr. Ladislava Horňáková, Ing. arch. Rudolf Chodelka, Ing. arch. Viktor Šabík, AA, Ing. arch. Bohumil Beránek, Ing. arch. Jan Tesárek

Architekt výstavy

DrSc. prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA, Mgr. Ing. arch. Daniel Perogordo Madrid

Institucionální spolupráce

Slovenská národná galéria, Národní galerie v Praze, Muzeum umění Olomouc, Národní technické muzeum, Fakulta architektúry a dizajnu Slovenská technická univerzita, České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Muzeum města Brna, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzeum hl.m. Prahy, Česká národní banka, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze a Národní technická knihovna.

Dále Útvar hlavného architekta v Košicích, Útvar hlavného architekta v Žilině, Útvar hlavního architekta v Olomouci, Slovenská komora architektov, Spolok architektov Slovenska, Magistrát hl. m. Bratislava, Magistrát hl.m. Praha, Metropolitný inštitút Bratislavy, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Kancelář architekta města Brna a Obec architektů ČR.

Záštity a spolupráce

Prezident ČR Petr Pavel, Předseda vlády ČR, Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí SR, Ministerstvo financí ČR, Česká národní banka, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo kultury SR a Arcibiskupství pražské

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj

Město Brno, Město Olomouc, město Bratislava, město Košice, město Nitra, město Žilina, Městská část Praha 6


6) Publikace Česká a slovenská architektura

Publikace „Česká a slovenská architektura“ i do budoucna uchová obsah výstavy a bude zahrnovat více než 100 architektonických děl s jejich stručným popisem a ilustracemi a připomene i naši vzájemnost v této významné oblasti tvůrčí činnosti. Publikace je členěna do 10 kapitol, které odráží historický vývoj od doby první Masarykovy a Benešovy republiky, přes dobu protektorátní okupace a Slovenského státu, po válečnou obnovu, stalinismus 50. let, návrat k tradici meziválečné moderny až po normalizaci a konečně k Sametové revoluci a samostatnému vývoji v obou našich státech. Hlavními editory publikace jsou prof. Vladimír Šlapeta a prof. Matúš Dulla.

Záštity a spolupráce Česko-slovenský rok

Prezident ČR Petr Pavel, Předseda vlády ČR, Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí SR, Ministerstvo financí ČR, Česká národní banka, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo kultury SR a Arcibiskupství pražské

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj

Město Brno, Město Olomouc, město Bratislava, město Košice, město Nitra, město Žilina, Městská část Praha 6


7) Výstava Česká a slovenská architektu/úra na Bratislavském hradě

Výstava Česká a slovenská architektu/úra na Bratislavském hradě představuje důstojný závěr oslav Česko-slovenského roku a zároveň symbolické spojení s výstavou na Pražském hradě. Tato výstava bude mít trvání čtyři měsíce a poskytne příležitost prezentovat výsledky práce v rámci Česko-slovenského roku široké slovenské veřejnosti.

Nový koncept výstavy umožní kurátorům představit skutečně to nejlepší ze slovenské a české architektury od roku 1918 do dneška. Cílem je prezentovat vynikající architektonická díla, která jsou významnou součástí našeho společného kulturního dědictví. Návštěvníci budou mít možnost prozkoumat a ocenit bohatství a kvalitu architektonických projektů z obou zemí. Součástí výstavy bude také rozmanitý doprovodný program. Přednášky, setkání s architekty a dětský program přispějí k dalšímu propojení s veřejností a vytvoření edukačního a interaktivního prostředí.

Výstava umožní lépe porozumět procesu tvorby a významu architektury v kontextu obou našich republik. Expozice na Bratislavském hradě se stane zlatým hřebem celého projektu roku věnovaného spolupráci obou krajin, jejich architektů a architektek. Představení české a slovenské architektury v tak prestižním prostředí symbolizuje jedinečnou příležitost sdílet kulturní bohatství obou zemí. Výstava reflektuje společnou historii a tradici a zároveň ukazuje na inovativní a kreativní přístup architektů v obou zemích.

 

8) Doprovodný program

  • Přednáškový blok
  • Komentované prohlídky výstavy s hlavními kurátory (prof. Vladimír Šlapeta a prof. Matúš Dulla) pro partnery výstavy (ČNB, Česká mincovna…)
  • Dětský program
  • A další

 

Dne 27.6.2023

Předkládá

Petr Ivanov