Stanovy Ceny Opera Historica 2019

Jednací řád
odborného hodnotícího kolegia
Opera Historica 2019
Preambule
Jednací řád odborného hodnotícího kolegia “národní soutěže památek” Opera Historica
(dále jen „Jednací řád“) je přílohou Soutěžního řádu “národní soutěže památek” Opera
Historica (dále jen „Soutěžní řád“) a upravuje pravidla pro zasedání a rozhodování
odborného hodnotícího kolegia. Tento Jednací řád stanovuje způsob hodnocení
soutěžních projektů a maximální počty bodů, které jim mohou být přiděleny
v jednotlivých hodnotících kritériích. Přílohou Jednacího řádu jsou vzory formulářů
přihlášek pro jednotlivé soutěžní kategorie.
Článek I.
Ustanovení odborného kolegia
1. Posouzením a hodnocením projektů přihlášených do jednotlivých kategorií národní
soutěže Opera Historica 2019 (dále jen „soutěže“) se zabývá sedmičlenné odborné
kolegium (dále jen kolegium), ustavené v souladu se Soutěžním řádem.
2. Jednotlivé členy kolegia vybírá vypisovatel soutěže resp. organizační výbor soutěže
z řad nezpochybnitelných odborných autorit z oboru architektury a památkové péče.
Článek II.
Způsob zasedání kolegia
1. První zasedání kolegia svolává předseda organizačního výboru soutěže a jeho
jednání řídí do okamžiku zvolení předsedy kolegia.
2. Předsedu si kolegium volí ze svého středu, přičemž samo rozhoduje o formě volby.
3. Kolegium zasedá od chvíle svého ustanovení resp. od prvního svolání průběžně,
do vynesení výsledků svého rozhodnutí, minimálně však jednou měsíčně. V
odůvodněných případech podle potřeby a množství přihlášek může zasednout i
častěji, a to na základě rozhodnutí předsedy organizačního výboru soutěže, který
jeho jednání svolává.
4. Zasedání kolegia řídí jeho předseda. Na svých zasedáních členové kolegia
projednává soutěžní přihlášky resp. nominace, seznamují se s průvodní
dokumentací a hodnotí nominované projekt tzn. udělují nominovaným projektům
bodové hodnocení a v posledku dávájí nominacím své hlasy.
5. Pokud se člen kolegia nemůže z vážných důvodů dlouhodobě účastnit jeho
zasedání, je povinen o této skutečnosti v dostatečném časovém předstihu
informovat předsedu kolegia a předsedu organizačního výboru soutěže. Ten na
dobu, po kterou bude daný člen poroty soutěže nepřítomen, neprodleně povolá
náhradníka.
6. Pokud se člen poroty bez omluvy nebo bez udání závažného důvodu nezúčastní
zasedání kolegia nebo poruší Soutěžní řád, navrhne předseda kolegia jeho
odvolání předsedovi organizačního výboru soutěže, který jej do poroty soutěže
jmenoval. Předseda organizačního výboru soutěže rozhodne o odvolání
absentujícího člena kolegia s okamžitou platností.
7. Pokud člen kolegia soutěže ukončí své členství v kolegia nebo je vyhlašovatelem
odvolán, jmenuje příslušný vyhlašovatel nového člena kolegia z řad náhradníků bez
zbytečného odkladu.
8. Člen kolegia podepíše vždy při zahájení nového ročníku soutěže čestné prohlášení,
že se bude řídit Soutěžním a Jednacím řádem, a že bude veškeré přihlášené
projekty hodnotit podle svého nejlepšího svědomí.
9. Člen kolegia, si může přizvat na zasedání jako poradce nezávislé odborníky a
konzultovat s nimi svá rozhodnutí.
Článek III.
Způsob hodnocení soutěžních projektů
1. V případě kategorie I.) Krajské ceny Opera Historica 2019 informuje sekretariát
soutěže (resp. organizační výbor soutěže) členy odborné poroty soutěže o každé
přihlášce do týdne od jejího přijetí.
2. Předseda organizačního výboru soutěže zajistí, aby dokumentace všech
nominovaných soutěžních projektů obdržel každy z členů kolegia nejpozději během
ustavujícího zasedání.
3. Kolegium začne hodnotit přihlášené projekty po datu uzávěrky pro přijímání
přihlášek do soutěže, tj. po 1. červenci 2019.
4. Kolegium hodnotí soutěžní projekty v každé kategorii jednokolovým systémem.
5. Každý člen kolegia přidělí prostřednictvím bodovacího formuláře soutěžnímu
projektu body dle kategorií a kritérií stanovených v článku IV Jednacího řádu. O
pořadí nominovaných projektů rozhodne prostá suma bodů udělených všemi
hlasujícími členy porota soutěže, přičemž nominace s nejvyšším počtem bodů se
stavá laureátem dané kategorie.
6. Pokud je člen kolegia v pracovně-právním vztahu se zaměstnavatelem, který
přihlásí projekt do soutěže, neúčastní se hodnocení projektu, přihlášeného do
soutěže jeho zaměstnavatelem.
Článek IV
Kriteria hodnocení
1. V obou kategoriích tzn. a) Památky měst, obcí a krajů 2019 a b) Památky
soukromích vlastníků hradů a zámků každý člen kolegia hodnotí každou
nominovanou stavbu přidělením příslušného počtu bodů (1)
2. Body jsou přidělavány za splnění kriterií definovaných vyhlašovatelem ceny. (Ve
vyjímečných případech, pokud stavba, nesplní žádné z hodnocených kriterii, má
člen kolegia právo zříci se bodovaní)
3. Kriteria hodnocení nominovaných staveb jsou tato:
A. Obecná (bodová škála 1bod)
1) Celková kvalita obnovy památky.
2) Jedinečnost obnovy respektující hodnoty, charakter a stupeň zachování
dotčené památky a schopnost uspokojit potřeby, které má obnova naplnit.
B. Oborová / Adaptace — vitalita (bodová škála 1bod)
1) Schopnost “udržitelného rozvoje” a kontinuální komunikace se
společností a jejími potřebami.
2) Vliv nominované památky na společenský život a rozvoj daného místa či
regionu, ve kterém se památka nachází.
C. Oborová / Konzervace — kvalita a věrohodnost (bodová škála 1bod)
1) Architektonicka úrověň obnovy, tj. kvalita ideového, estetického,
prostorového, funkčního, a konstrukčně-technického řešení. V případě
konzervace je důraz kladen na historickou a ikonografickou věrohodnost.
2) Kvalita stavebních a řemeslných prací. Při hoodnocení je kladen důraz na
autentičnost a vhodnost použitých postupů a stavebních materiálů.
D. Oborová / Duchovní přesah (bodová škála 1bod)
1) Nemateriální význam památky
2) Příspěvek k šíření hodnot kulturního a duchovního dědictví
E. Oborová / Renomé (bodová škála 1bod)
1) Věhlas nominované památky na domácí i mezinárodní úrovni šířící úctu
ke kulturnímu dědictví
2) Příspěvek nominované památky k povědomí o kulturní diverzitě a
humanistických hodnotách kulturního odkazu všech dějinných a
společenských epoch.
Článek V
Vyhlášení výsledků hodnocení
1. Nejpozději do 20. srpna 2019 vyhodnotí členové kolegia všechny nominované
stavby a určí navrhne laureáty jednotlivých kategorii.
2. Laureátem každé kategorie se stavá nominovaná stavba s nejvyšším počtem bodů
3. V případě rovnosti počtu bodů přidělených nominovaným projektům dle článku 2,
odst. 3 Jednacího řádu, nebo v případě rovnosti nominačních hlasů dle článku 2,
odst. 4 Jednacího řádu hlasuje porota soutěže o laureatovi aklamací.
4. Porota soutěže je usnášeníschopná, pokud se jejího hlasování účastní nadpoloviční
většina jejích členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy kolegia.
5. V souladu se Soutěžníhm řádem zpracuje kolegium do 27. srpna 2019 protokol
o výsledcích posouzení nominovaných projektů, jehož obsahem bude doporučení
vyhlašovatelům na udělení ocenění, a také slovní vyjádření, proč byla daná ocenění
jednotlivých projektům navržena.
6. Kolegium nemá právo navrhnout neudělení Ceny Opera Historica, v kterékoli
kategorii.
7. Oficálního slavnostního předání cen laureátům se osobně účastní předseda kolegia,
který jménem kolegia připojuje svůj podpis na ocenění v podobě diplomů.
Článek VI.
Ukončení činnosti odborného kolegia
1. Předání protokolu o výsledcích posouzení nominovaných projektů, viz článk V, odst.
5 Jednacího řádu, je zavěrečným aktem kolegia.
2. Poslední zasedání kolegia se koná 12. 9. 2019 a svolává jej předseda kolegia a
předseda organizačního výboru soutěže a jeho jednání řídí předseda kolegia. Na
tomto zasedání kolegium de jure i de facto ukončí svou činnost.
V Praze 1. 4. 2019
Členové organizačního výboru:
Dr. Oldřich Janota — předseda
Ing. Petra Ivanov
MgA. Rostislav M. Müller