Patrik Kotas – Atelier designu a architektu

Křižovatka v lokalitě U Koruny představuje průsečík tří důležitých urbanistických pohledových, ale i dopravních os. Ve směru od centra Hradce Králové je to zejména Gočárova třída, jejíž monumentální charakter nemá adekvátní urbanistické vyznění. Právě nová okružní křižovatka nabízí Gočárově třídě urbanistické dotvoření a pohledové ukončení.

Kruhový ostrov této navrhované okružní křižovatky dává jedinečnou šanci vytvořit zde důležitý vizuální bod, zapamatovatelný orientační uzel, a to architektonickými prostředky, které do území nevloží pohledovou bariéru, nýbrž umožní další průhledy. K tomuto účelu se nabízejí dva funkční prvky: vodní plocha s fontánou a architektonické zapojení nezbytných prvků dopravních zařízení – stožárů trakčního trolejového vedení pro trolejbusy a stožárů veřejného osvětlení. Přestože je technicky nejběžnější situovat tyto stožáry po obvodu okružní křižovatky, bylo jako základní architektonický princip zvoleno řešení opačné, tj. rozmístění stožárů po obvodu vnitřního kruhu tak, aby byla naplněna výtvarná symbolika historického názvu této lokality Koruna v podobě prstence s rozevírajícím se vějířem.


www.patrikkotas.com