Historické centrum Prahy slaví 25 let na Seznamu UNESCO / Video

V letošním roce si připomínáme 25. výročí zápisu Historického centra Prahy na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Oslavy výročí takto významné události, která v podstatě znamenala oficiální potvrzení výjimečné hodnoty historického centra Prahy v celosvětovém měřítku, 0doprovází řada odborných, kulturních i společenských akcí.

Hlavní město Praha, prostřednictvím odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Ministerstvem kultury, Českým vysokým učením technickým v Praze, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Sdružením Nového Města pražského, Národním muzeem a dalšími partnery připravilo při této příležitosti odbornou mezinárodní konferenci Praha světová 2017 v termínu 6. – 7. 12. 2017 zaměřenou na řešení otázek spojených s životem v památkově chráněných územích. Na toto dvoudenní mezioborové setkání byli pozváni zástupci českých i evropských historických měst, která jsou na Seznamu UNESCO, odborníci z oblasti památkové péče, architektury, urbanismu a historie, ale také významné české i zahraniční osobnosti společenského, politického a kulturního života, aby sdíleli své poznatky z oblasti péče, využití a ochrany památek UNESCO. Odborné konferenční příspěvky domácích i zahraničních expertů i otevřená diskusní platforma by měly zhodnotit dosavadní úroveň péče o Pražskou památkovou rezervaci, reflektovat současný stav, shromáždit náměty na její možnou proměnu a naznačit potenciální limity i možnosti budoucího rozvoje této problematiky v kontextu působnosti hlavního města Prahy.

Záštitu nad konferencí převzali: primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová, ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková, rektor ČVUT Petr Konvalinka, Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Program konference, která se uskuteční v Nové budově Národního muzea, je rozčleněn na úvodní a závěrečný plenární blok a devět tematických sekcí, které budou probíhat paralelně v průběhu středečního odpoledne a čtvrtečního dopoledne. Svoji účast potvrdil např. pan Vaidas Petrulis, který v rámci bloku Možnosti mezinárodní ochrany památek, seznámí posluchače s průběhem zápisu historického centra Kaunasu na seznam European Heritage Label (Evropské dědictví) a jeho dopady. Tato problematika je zajímavá z hlediska snahy hlavního města Prahy o zápis Osady Baba na zmíněný seznam. O nových směrech a výstavbě v lokalitách zapsaných na Seznam UNESCO promluví pan Michael Turner v sekci Historické město z pohledu investic a v sekci Plánování rozvoje města vystoupí pan Michael Devonshire z New Yorku. Důležitým tématem konference bude též zvládání turistického ruchu v historických centrech měst, proto pozvání obdržela například také profesorka Carla Toffolo z Benátek, které problémy se zvládáním přílivu turistů řeší dlouhodobě. V neposlední řadě vystoupí též zástupci historických měst Telč a Český Krumlov, který v letošním roce také slaví 25. výročí zápisu na Seznam památek UNESCO.

Základní program konference doplňují i doprovodné akce např. venkovní výstava ve střední části Václavského náměstí s názvem Praha NErealizovaná, v rámci které je prezentován výběr zajímavých nerealizovaných projektů i alternativních soutěžních návrhů veřejných staveb městského i celonárodního významu v průběhu 19. a 20. století. Výstava se koná od 20. 11. do 11. 12. 2017 a v rámci tiskové konference proběhne její zahájení.

Již na jaře tohoto roku v termínu 10. 5. – 4. 6. se na Kampě uskutečnila výstava s názvem Praha světová 2017 – 25 let v UNESCO, v rámci které byly na velkoformátových panelech představeny historické, urbanistické, umělecké i přírodní hodnoty historické Prahy a známé i méně známé grafiky a mapy Prahy, fotografie, kresby spojené s historií hlavního města i dosud nepublikované plány a výkresy.

Paralelně s organizací konference připravil odbor památkové péče také knihu s názvem Praha světová aneb devět rozhovorů o historickém centru hlavního města. Zástupci devíti vědních oborů, za všechny jmenujme například historika Václava Ledvinku, diplomata Michala Beneše, urbanistu Jana Sedláka, historika umění Jiřího T. Kotalíka nebo botanika a filozofa Jiřího Sádla, zde představí svůj pohled na Prahu a její srovnání s dalšími světovými historickými městy a metropolemi. Kniha je doplněna zajímavým obrazovým doprovodem i archivními snímky a bude k dispozici v termínu konání konference v českém i v anglickém jazyce.

Další vydanou publikací je brožura s názvem Pražská plodinová burza a její osudy vztahující se k historii dnešní Nové budovy Národního muzea, ve které se konference koná, připravená doc. Dr. Ing. Václavem Liškou z Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Zdroj: TZ  20.11. 2017

Praha Světová 2017

O konferenci

V letošním roce si připomínáme 25. výročí zápisu Historického centra Prahy
na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. To je skvělý důvod slavit, ohlédnout se zpět, ale zejména dívat se do budoucnosti. Domníváme se, že teď je ta správná chvíle. Stávající dynamika rozvoje české společnosti a národního hospodářství přirozeně vytváří obrovský tlak
na změnu struktury měst a mění jejich každodenní život. Řízení a plánování měst tyto dramatické změny velmi často není schopno včas zohlednit, velmi složitá situace je zejména v turisticky exponovaném historickém jádru Prahy, ale s podobnými výzvami se vyrovnávají i další historická města u nás
i v zahraničí. Jako účelné se proto jeví vytvořit platformu, na které by mohli všichni zainteresovaní diskutovat domácí i zahraniční zkušenosti a nové trendy včetně toho, jak na ně reagovat. Toto výročí je vítaným impulsem, pojďme jej společně využít a zahájit tuto potřebnou diskusi!Široké spektrum zainteresovaných institucí se bezesporu projevuje ve skladbě programu připravované konference,
v rámci něhož budou diskutovány jak otázky památkové ochrany historických částí měst, tak možné cesty k oživení veřejného prostoru.

Praha světová 2017

Kdy? konference se koná 6. – 7. 12. 2017

Kde? v Nové budově Národního muzea,
tedy v budově bývalého Federálního shromáždění ČSFR

Kdo? konferenci pořádá hlavní město Praha, odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, ve spolupráci se Sdružením Nového Města pražského, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Českým vysokým učením technickým v Praze a Národním muzeem.

Záštitu nad konferencí převzali:
primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová, ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková, rektor ČVUT Petr Konvalinka, ministr kultury Daniel Herman a ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Organizačním zajištěním je pověřena společnost Blue Events. Content Partner se stal Czecharchitectureweek.

Komu je konference určena

Konference je založena na myšlence, že bez historie není budoucnost.
K účasti na konferenci jsou proto zváni jak zástupci odborné veřejnosti a státní správy v oblasti památkové péče, tak lidé, kteří se podílejí na chodu a vytváření budoucnosti Prahy a dalších významných historických měst.

Předpokládáme, že jednotlivých částí konference se zúčastní celkem tři sta účastníků. Vložné na konferenci je symbolické a umožňuje širokou účast zástupců veřejného sektoru, lokálních podnikatelů a občanských iniciativ.
K účasti jsou dále zváni investoři, experti z různých oblastí podporujících rozvoj měst a v neposlední řadě média.

http://www.prahasvetova.cz/cs/program

Zdroj: Prahasvetová,cz