Finep na výstavě Udržitelná Praha 2021

 

Název projektu: Nový Opatov
Architekt (společnost): FINEP, Reflecta Development, Studio acht
Místo: Opatov, Praha 11
Realizace (rok): zahájení 2022

Krátká charakteristika:
Lokalita projektu Nový Opatov se nachází u západního výstupu ze stejnojmenné stanice metra. Návrh dotváří stavební struktury podél Chilské ulice. Dojde tak k vymezení západního konce Centrálního parku, který dnes postrádá ukončení své pohledové osy. V bezprostředním okolí stanice metra Opatov bude vytvořeno plánované, ale nikdy nerealizované, těžiště rozsáhlého sídelního útvaru Jižní Město I. Naplní se vize původního urbanistického konceptu z dob výstavby Jižního města a vznikne nového náměstí a městské centrum.
Území je prvním logickým přestupním bodem pro využití pražské sítě metra z jihovýchodního před- městí metropole. Kultivace ulice Chilské se jeví jako zásadní předpoklad pro úspěšnou proměnu okolí stanice metra Opatov. Na mostě (Chilská ulice) jsou umístěny přestupní zastávky městských i příměst- ských autobusových linek. Celý vstupní vestibul stanice metra se rozkládá pod konstrukcí, která jej v profilu ulice Chilské přemosťuje, a dotváří tak stávající víceúrovňový systém uličního parteru.
Návrh si klade za cíl vytvoření kompaktní zástavby, zároveň však zohledňuje terénní zlomy v těsné blízkosti náměstí. Nové náměstí u stanice metra Opatov nabízí při očekávané vysoké koncentraci osob zvýšenou kapacitu služeb, obchodů, pracovních příležitostí, městské zábavy apod. Naopak se vzrůsta- jícím odstupem od náměstí ubývají pevné struktury povrchů, městská krajina s převážně bytovou zástavbou se mění díky většímu počtu stromů a narůstajícím možnostem sportovního vyžití a relaxace.
Princip návrhu je zakotven v ortogonálním překlopení osy centrálního parku, kompaktnější městské zástavbě v centru řešené lokality (administrativní objekty okolo náměstí), a v postupném přechodu k velkorysému funkcionalistickému přístupu vzdušných zelených sídlišť na severu a jihu (bytové domy severně od náměstí a administrativní jižně od náměstí). Symetrické schéma zvyšování a rozvolňování zástavby se odvíjí od vzrůstající vzdálenosti vůči novému náměstí.
Park podél západní hrany území je navržen jako prvek změkčující přechod dvou odlišných struktur a zároveň zesilující atraktivitu místa. Otevřené kultivované prostředí společně s vhodnou modelací krajiny bude poskytovat prostor pro relaxaci obyvatelům obou „břehů“.