BERLÍNSKÁ VÝZVA K AKCI

BERLÍNSKÁ VÝZVA K AKCI

KULTURNÍ DĚDICTVÍ PRO BUDOUCNOST EVROPY

 

PREAMBULE

 

Evropský rok kulturního dědictví 2018 představuje přelom v evropském stále rostoucím hnutí za zachování kulturního dědictví. Na tomto impulzu musíme stavět, a uznat a rozvíjet tak pozitivní a spojující moc našeho kulturního dědictví a hodnot, abychom spojili evropské občany a komunity a dali celému evropskému projektu hlubší smysl. Nastal čas pro akci.

 

Tuto Berlínskou výzvu k akci představily na Vrcholné schůzce evropského kulturního dědictví, která se konala dne 22. června 2018 v Berlíně, tři spolupořádající organizace, a to EUROPA NOSTRA – Hlas kulturního dědictví v Evropě, Německý národní výbor pro památkovou ochranu (DNK), který v Německu působí jako národní koordinátor Evropského roku kulturního dědictví, a Nadace pruského kulturního dědictví (SPK) se sídlem v Berlíně.

 

V rámci Evropského roku kulturního dědictví (ERKD) se konala ve dnech 18. až 24. června 2018 v Berlíně první schůzka týkající se evropského kulturního dědictví, na které se setkala řada občanů a organizací z celé Evropy. Mezi nimi byli zástupci institucí, sdružení, nadací a vysokých škol a dále náboženských komunit a lokalit, které se všechny zabývají kulturním dědictvím, architekti, pracovníci muzeí, restau- rátoři, rukodělní řemeslníci, umělci, soukromí vlastníci historických domů a lokalit světového dědictví, výzkumníci a učitelé, zástupci orgánů veřejné moci a finančních institucí, podnikatelé, začínající podniky, (umělečtí) historici, novináři, fotografové, studenti a mladí dobrovolníci a dále zástupci ministerstev kultury, starostové historických měst, poslanci Evropského parlamentu, národních a regionálních parla- mentů, zástupci orgánů Evropské unie, jakož i zástupci Rady Evropy, UNESCO a Mezinárodního centra pro studium ochrany a restaurování hmotného kulturního dědictví (ICCROM) a mnoha sítí evropského dědictví.

 

Tato Berlínská výzva k akci čerpá inspiraci a odvozuje legitimitu ze znalostí, nadšení a zapojení všech žen a mužů, kteří se o kulturní dědictví (ať již hmotné, nehmotné, či digitální) starají a kteří jakožto profesionálové či dobrovolníci věnují své znalosti, čas a energii, aby zajistili předání tohoto dědictví budoucím generacím. Hospodářský přínos jejich práce je značný; její společenská a kulturní hodnota je nevyčíslitelná.

 

Berlínská výzva k akci je založena také na příspěvcích národních koordinátorů ERKD, členů Výboru zúčastněných stran ERKD, jakož i členů platformy organizací v oblasti evropského kulturního dědictví (European Heritage Alliance 3.3.) a na jejich podpoře.

 

Tímto vyzýváme ty, kterým leží na srdci minulost, současnost a budoucnost Evropy, aby tuto Berlínskou výzvu k akci podepsali, podpořili a sdíleli v co nejširší míře.

 

BERLÍNSKÁ VÝZVA K AKCI

 

MY, NÍŽE PODEPSANÍ OBČANÉ, ORGANIZACE A ORGÁNY … jsme připraveni převzít společnou odpovědnost, a rozvíjet tak soudržnou sílu a potenciál našeho společného kulturního dědictví, abychom postoupili na cestě k mírumilovnější, bohatší, inkluzivnější a spravedlivější Evropě.

 

Nyní, v letošním Evropském roce kulturního dědictví, máme jedinečnou příležitost ovlivnit diskusi o budoucnosti Evropy. S ohledem na ohromné množství problémů, či dokonce hrozeb pro základní evropské hodnoty nelze tuto diskusi omezit pouze na politická, hospodářská či bezpečnostní hlediska. Pokud mluvíme o Evropě, musíme „změnit rétoriku“. Musíme dostat naše společné kulturní dědictví tam, kam náleží: do samého centra evropských politik a priorit.

 

PROČ? PROTOŽE…

 

  1. Naše kulturní dědictví je tím, co z nás dělá Evropany, neboť odráží naše rozmanité a sdílené hodnoty, kulturu a vzpomínky. Je proto opravdovým ztělesněním evropské „jednoty v rozmanitosti“ a pomáhá nám čelit snahám o odštěpení, které představují hrozbu pro naši společnost;

 

  1. Naše kulturní dědictví odráží mnoho úrovní naší identity na místní, regionální, celostátní i evropské úrovni; všechny tyto úrovně jsou vzájemně propojeny, posilují se a stále se rozvíjejí;

 

  1. Naše kulturní dědictví rozvíjí jak smysl pro sounáležitost s místní komunitou, tak smysl pro souná- ležitost a solidaritu v Evropě;

 

  1. Naše kulturní dědictví spojuje generace, neboť odráží vzájemné obohacování a přeshraniční pohyb lidí a myšlenek po řadu století společné Jako takové je základem nejen pro ohleduplný a obohacující dialog a vzájemné působení v rámci komunit v Evropě i mezi nimi, ale také jiných kultur světa;

 

  1. Naše kulturní dědictví je mostem mezi naší minulostí a budoucností. Umožňuje nám čerpat z našich kulturních tradic a historie a stavět na nich a současně nám pomáhá zacelit a zhojit rány Zároveň je inspirací pro současnou tvořivost a inovace. Jako takové je zdrojem neustálého vzdělá- vání a inspirace a základem pro aktivní a odpovědné občanství;

 

  1. Naše kulturní dědictví je tedy klíčovou hnací silou udržitelného rozvoje a zvýšené sociální soudrž- nosti a přímo i nepřímo také zdrojem velkého množství smysluplných pracovních míst;

 

  1. Naše kulturní dědictví přináší do prostředí, ve kterém žijeme, harmonii a krásu, a to jak prostředí vytvořené člověkem, tak to, které vytvořila příroda, čímž zlepšuje náš blahobyt a kvalitu života.

 

 

Když nyní, v roce, ve kterém si připomínáme 70. výročí Všeobecné deklarace lidských práv, opět upozor- ňujeme na to, že právo na kulturní dědictví je základním lidským právem, a když se nyní, v Evropském roce kulturního dědictví, znovu zavazujeme uplatňovat zásady zakotvené v celé řadě příslušných politic- kých dokumentů, které již přijalo mnoho evropských a mezinárodních organizací, je na čase přenést tyto zásady do účinné akce s hmatatelnými výsledky pro Evropu a její občany:

 

AKCE 1 VYPRACOVÁNÍ EVROPSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PRO KULTURNÍ DĚDICTVÍ

 

Vyzýváme k přijetí ambiciózního Evropského akčního plánu pro kulturní dědictví jakožto trvalého odkazu Evropského roku kulturního dědictví. Tento akční plán, který již byl vyhlášen v nedávno přijaté Nové evropské agendě pro kulturu, je třeba připravit a provádět s plným zapojením a účastí všech příslušných zúčastněných stran z veřejného i soukromého sektoru, včetně občanské společnosti. Tento plán musí být také všestranný a propojený s ostatními klíčovými politikami a prioritami EU a musí být zcela v souladu s nedávnými závěry Rady EU. Odkazujeme na cíle a oblasti politiky, například sociální soudržnost, regionální rozvoj, rozvoj měst, rozvoj venkova, životní prostředí, politiky v oblasti mořského prostředí a cestovního ruchu, udržitelný rozvoj a přizpůsobení se změně klimatu, výzkum a inovace, digitální politiku, vzdělávání a výcvik a samozřejmě mládež. Tento akční plán by měl dále také mít svou vnější dimenzi, neboť Evropská unie musí též převzít globální odpovědnost a oslovit partnery v rámci EU i za jejími hranicemi. Akční plán by proto měl být slučitelný s Rámcovou úmluvou Rady Evropy o hodnotě kulturního dědictví pro společnost (Faro) a její nedávnou Strategií evropského dědictví pro

  1. století a dále s Agendou OSN pro udržitelný rozvoj 2030.

 

AKCE 2 UZNÁNÍ DĚDICTVÍ JAKO PRIORITY EVROPSKÝCH POLITIK A FINANCOVÁNÍ

 

Vyzýváme orgány EU, aby v rámci podpory budoucího Evropského akčního plánu pro kulturní dědictví plně uznaly v nadcházejících politických programech a novém víceletém finančním rámci EU na období 2021–2027 kulturní dědictví za strategickou prioritu. To přispěje k velmi potřebným investicím do evropského lidského a kulturního kapitálu a podpory evropských hodnot. Zároveň se všichni zavazujeme pokračovat ve zvyšování povědomí o významu a přínosech kulturního dědictví pro Evropu. To je důležité zejména s ohledem na nadcházející volby do Evropského parlamentu, které se budou konat v květnu 2019, a následné jmenování nové Evropské komise.

 

AKCE 3 SPOJENÍ MÍSTNÍ, CELOSTÁTNÍ A EVROPSKÉ ÚROVNĚ

 

Jednotlivé úrovně veřejné správy jsou pro rozvinutí plného potenciálu kulturního dědictví jakožto strate- gického zdroje pro společnost, hospodářství, kulturu a životní prostředí klíčové. Vyzýváme proto všechny státy, regiony a města v Evropě, aby nadále rozvíjely všestranné a ctižádostivé politiky a akční plány pro kulturní dědictví. Také na ně naléháme, aby posílily dialog a spolupráci s příslušnými evropskými a mezinárodními organizacemi a občanskou společností. Tím bude zajištěno, že politiky a akční plány přijaté na různých úrovních veřejné správy, od místní, přes celostátní až po evropskou, se budou vzájemně doplňovat a budou spolu slučitelné.

 

AKCE 4 ZACHOVÁNÍ A PŘEDÁNÍ NENAHRADITELNÉHO

 

Kulturní dědictví je jedinečné a nenahraditelné. Přesto je často zranitelné či dokonce ohrožené. Proto je naším společným úkolem zachovat tyto cenné hodnoty, aby bylo možné je předat budoucím generacím k (dalšímu) použití a k tomu, aby se z něj mohly budoucí generace radovat. Musíme posílit nezbytné lidské a finanční zdroje a investovat do dovedností a vytváření kapacit, a zajistit tak řádné zachování, rozvoj a předání našeho dědictví, jak na fyzické, tak na digitální úrovni. V tomto procesu musíme plně využít vysoké školy a výzkumné obce, rozvíjet inovativní obchodní modely a povzbuzovat tvůrčí spolupůsobení dědictví a umění. Měli bychom také uznat hodnotu nehmotných projevů našeho dědictví, které se neu- stále vyvíjejí a obohacují naši společnost a prostředí, ve kterém žijeme.

 

AKCE 5 INVESTICE DO KVALITNÍ OBNOVY DĚDICTVÍ

 

Musíme zajistit a umožnit dostatečné investice, a to jak z veřejných, tak soukromých zdrojů, do kvalitní obnovy našeho okolí, měst a venkova založené na tvořivosti, inovacích a opětovném použití, inspirované zásadami kvalitní „Baukultur“ definované v Davoské deklaraci přijaté na samém počátku Evropského roku kulturního dědictví a obohacené o aktivní účast občanů a jejich komunit a organizací občanské společnosti. V této souvislosti vítáme tvůrčí a ohleduplné spolupůsobení ochrany nemovitého dědictví a současných příspěvků k našemu nemovitému dědictví, které jsou přínosem pro dědictví zítřejší.

 

AKCE 6 PODPORA ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ A HLUBŠÍHO POROZUMĚNÍ

 

Kulturnímu dědictví je třeba přikládat v rámci vzdělávání všech věkových skupin, a to jak formálního, tak neformálního, mnohem větší význam. To podpoří silnější účast veřejnosti při zachování a předání našeho kulturního dědictví. Zvláštní pozornost je třeba věnovat výuce a výkladu historie a dědictví v širších souvislostech evropské minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Tak budou mít evropští občané, zejména děti a mládež, k dispozici nezbytné nástroje, aby hlouběji porozuměli probíhajícím setkáním a výměnám v rámci Evropy a též mezi Evropou a jinými kulturami světa. Všechny tyto aktivity napomohou k vybu- dování ohleduplných a smysluplných vztahů mezi lidmi a místy, kde žijí, pracují nebo která navštěvují. To také usnadní zvýšení povědomí o nových obyvatelích Evropy, jejich uznání a začlenění.

 

AKCE 7 IMPULZY JAKO ZÁKLAD

 

Evropský rok kulturního dědictví posílil v Evropě politické impulzy a širokou mobilizaci kulturního dědictví. Nyní musíme upevnit a dále zlepšit vzájemné působení nejširšího možného okruhu zúčastně- ných stran z veřejného a soukromého sektoru, včetně příslušných evropských a mezinárodních organi- zací a občanské společnosti. Abychom toho dosáhli, musíme najít příslušný recept na vytvoření stálejší platformy pro shromažďování znalostí o kulturním dědictví v Evropě, vytváření kapacit pro toto dědictví a koordinaci jeho podpory.

 

V Berlíně dne 22. června 2018

 

 

 

 

Berlínskou výzvu lze podepsat online na internetové stránce Europa Nostra: www.europanostra.org/berlin-call-action