Výstava Architektura v prostoru a čase – Gotika

Časové zařazení

12. stol. – 14. stol. vznik a rozvoj ve Francii

1150 vznik první gotické stavby: klášterní chrám v Saint Denis, Paříž, Francie

od roku 1230 sloh importován na území dnešní České republiky

 

I. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ ZNAKY

Gotická architektura vznikla transformací, monumentalizací a domyšlením prvků pozdně románské architektury. Jejími znaky jsou vnitřní a vnější opěrný systém (pilíře, sloupy a přípory), snaha o scelení vnitřního prostoru, zeštíhlení, vertikalismus, „zduchovňování“ a maximální popření hmoty, nádhera a pompéznost, barevné vitráže v oknech a důraz na úlohu světla, zachovává se symetrie, proporce gotických staveb vedou pohyb vzhůru, mimo pozemský svět. Součástí je bohatá sochařská výzdoba, vznikají obsáhlé ikonografické programy vitráží a portálů, které formou alegorie sdělují církevní učení a doktríny a soudobou představu o člověku.

II. STAVEBNÍ PRVKY

ZDI – neomítaná průčelí z hladkých otesaných pravidelných kvádrů jsou vyhrazena pro významné budovy, ostatní konstrukce jsou vyzdívané z lomového kamene a vápenné malty, zdi se omítaly tence rozetřenou vápennou maltou

FASÁDA – vysoké domovní štíty, v pozdějším období bohatě členěné

ARMOVÁNÍ – zdůraznění nároží plastickým vyznačením hrubým přitesáním vypouklých stěn kvádříkového zdiva (bosáží)

OKNA – lomený oblouk, kružba, u světských staveb bývají nadpraží rovná

KRUŽBA – charakteristický souměrný architektonický prvek konstruovaný kružidlem vyplňující oblouky oken, arkád, zábradlí a tympanonů, nejdůležitější základní formou je lalok (tj. vznikají kružby trojlaločné, čtyřlaločné, pětilaločné, šestilaločné, sedmilaločné a mnoholaločné), zakončením gotické kružby je trojlaločný obrazec, zvaný jeptiška

PORTÁLY – architektonickými nebo jinými výtvarnými prvky ozdobené orámování vstupu do významné budovy: ústupkový, lomená archivolta s vloženým tympanonem nebo kružbou, portály katedrál jsou po stranách ostění vyzdobeny sochami, u světských staveb jsou portály menší, s rovným nadpražím, zakončení portálu někdy přechází ve vimperk (trojúhelníkový štít nad portály a okny, zdůrazňuje vertikalitu)

SLOUPY A PILÍŘE – rozvinutý opěrný systém vnitřní a vnější, hranolové pilíře opěrného systému bývají i několikrát odstupňované, do opěrných pilířů jsou zakotveny opěrné oblouky, v interiéru jsou užívány oblouky s pilíři, mezi oblouky mohou být polosloupy, často bohatě profilované nebo tvořené svazky prutů, z nichž vybíhají žebra klenby, volně stojící kamenné sloupy se opět objevují až v pozdní gotice

KLENBY

KŘÍŽOVÁ – průnik dvou vzájemně kolmých valených kleneb, klene se na čtyři rohové podpěry, v gotice je nově kombinována s lomeným obloukem (nyní je možné zaklenout různě široké prostory stejně vysokou klenbou nebo zaklenout prostory jiného než čtvercového tvaru) ŽEBROVÁ – hrany průsečíků kleneb jsou zesíleny kamennými žebry

OBKROČNÁ – klenba rozpjatá nad úhlopříčně rozmístěnými podporami, byla užívána jako řešení zaklenutí rohových polí nebo klenby ochozu presbytáře

ŠESTIDÍLNÁ – častá u raně gotických staveb: mezi diagonální žebra klenby jsou vložena ještě žebra kolmá

OSMIDÍLNÁ – od šestidílné se liší přidáním dalších dvou podélných žeber

HVĚZDOVÁ – také HVĚZDICOVÁ nebo HVĚZDOVITÁ – vzniká průnikem několika valených kleneb, žebra vytvářejí na líci hvězdovité motivy, úloha žeber je již čistě dekorační

SÍŤOVÁ – dekorativní žebra se splétají bez ohledu na členění klenebních polí v pravidelný síťový vzorec

KROUŽENÁ – dekorativní žebra vytvářejí kroužené obrazce

PROTÍNAJÍCI SE ŽEBRA – prvek pozdně gotických kleneb

VISUTÁ – svorník je spuštěn hluboko pod vrchol

VĚJÍŘOVÁ – také KALICHOVÁ: žebra se vějířovitě rozkládají a pokrývají celý líc klenby

SKLÍPKOVÁ – také DIAMANTOVÁ: žebra zcela mizí, dekorativní funkci přebírá kontrastní sestavení ploch kápí

PLOCHÉ STROPY – obvykle dřevěné trámy a záklop

STŘECHY – sedlové, pultové a kuželové

ORNAMENTIKA – kamenické detaily jako ozdoby opěrného systému: fiála (štíhlý jehlan posázený kraby a ukončený křížovou kytkou, kromě dekorativní funkce je aktivní součástí opěrného systému), lilie, křížová kytka, poupě, krab (někdy žabka: malý dekorativní plastický kamenný prvek ve tvaru svinutého listu či poupěte, umísťovaný v pravidelných intervalech na hrany opěrných oblouků, vimperků, věžic, fiál nebo jiných ozdobných předmětů), chrlič (zajišťuje odvod dešťové vody z okraje střechy do dostatečné vzdálenosti od budovy), konzola, baldachýn, sochařská výzdoba tympanonů a ostění, výzdoba klenebních žeber

III. STAVEBNÍ MATERIÁLY
DŘEVO – užívané na stropy a krovy, jako střešní krytina (šindele) a v hrázděném zdivu

KÁMEN – základní materiál, lomový i tesaný na zdi, sloupy, pilíře a klenby (opuka, pískovec, tuf, vápenec) a jako střešní krytina (břidlice)

HLÍNA – užívána ve formě pálených cihel a střešních tašek

SKLO – užíváno pro okna a vitráže (výtvarně pojednaná mozaiková výplň skládaná do olova z barevných nebo malovaných skel)

KOV – užíván jako pojivo do subtilních konstrukcí (olovo) nebo ke spojování kamene (železo)

IV. TYPICKÉ STAVBY

• Náboženské stavby

KATEDRÁLA – velký gotický kostel s minimálně třemi loděmi, opěrným systémem, věncem kaplí, příčnou lodí či triforiem, vždy postavený na půdorysu křesťanského kříže, za hlavním oltářem je chórový ochoz s věncem kaplí, hlavní oltář je tak možné obejít zezadu

KOSTELY – převládly síňové (sálové) trojlodní kostely se stejně vysokými loděmi, zaklenutými do pilíře

KLÁŠTERY – uzavřené skupiny obytných budov s kostelem

• Světské stavby

HRADY, TVRZE, MĚSTSKÉ OBYTNÉ BUDOVY A MĚSTSKÉ PALÁCE, MĚSTSKÉ
STAVBY (radnice, školy, špitály, starobince, zbrojnice, lázně, sýpky, mlýny), OPEVNĚNÍ (hradby, vodní příkopy, padací mosty, vlčí jámy, bašty, věže, flankovací věže)

• Inženýrské stavby MOSTY, HRÁZE, NÁHONY, STUDNĚ, KAŠNY,
VODÁRENSKÉ VĚŽE, KOMUNIKACE

V. VÝZNAMNÉ STAVBY

Významné stavby v českých zemích

• Starý královský palác, Pražský hrad, Praha • Katedrála sv. Víta, Pražský hrad, Praha • Anežský klášter, Praha • Staronová synagoga, Praha • Dům u Kamenného zvonu, Praha • Staroměstská radnice, Praha • Karlův most, Praha • Urbanismus a opevnění Nového Města pražského, Praha • Karolinum, Praha • Novoměstská radnice, Praha • Prašná brána, Praha • Klášter Na Slovanech, Praha • Klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, Osek • Klášter Porta coeli, Předklášteří u Tišnova • Klášter, Louka u Znojma • Klášter, Zlatá Koruna • Klášter, Vyšší Brod • Klášter Rosa coeli, Dolní Kounice • Klášter s kostelem Čtrnácti sv. pomocníků, Kadaň • Kamenný most, Písek • Chrám sv. Bartoloměje, Kolín • Opatství sv. Jana Křtitele, Panny Marie a sv. Prokopa, Sázava • Chrám sv. Barbory, Kutná Hora (na Seznamu Světového dědictví UNESCO) • Vlašský dvůr, Kutná hora (na Seznamu Světového dědictví UNESCO) • Radnice, Tábor • Kamenný dům, Kutná Hora (na Seznamu Světového dědictví UNESCO) • Kamenná kašna, Kutná Hora • Hrad Zvíkov • Hrad Křivoklát • Hrad Karlštejn • Hrad Točník • Hrad Rabí • Hrad Pernštejn
• Kostel Panny Marie a Karla Velikého na Karlově, Praha • Kostel Panny Marie před Týnem, Praha • Kostel Narození Panny Marie, Písek • Kostel sv. Jiljí, Milevsko • Kostel sv. Mořice, Olomouc • Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Most • Kostel sv. Mikuláše, Louny Významné stavby v zahraničí • Bazilika Saint-Denis, Paříž, Francie • Katedrála sv. Tekly, Tarragona, Španělsko • Katedrála Notre-Dame, Chartres, Francie • Katedrála Notre-Dame, Paříž, Francie • Katedrála Notre-Dame, Remeš, Francie • Katedrála Notre-Dame, Amiens, Francie (na seznamu Světového dědictví UNESCO)
• Katedrála Saint-Gatien, Tours, Francie • Katedrála Panny Marie, Burgos, Španělsko (na seznamu Světového dědictví UNESCO) • Katedrála, Segovia, Španělsko • Katedrála Panny Marie, Sevilla, Španělsko • Katedrála Le Seu, Palma de Mallorca, Mallorca, Španělsko • Katedrála Narození Panny Marie, Milán, Itálie • Katedrála svatého Štěpána, Vídeň, Rakousko • Katedrála svatého Petra, Kolín nad Rýnem, Německo • Katedrála Panny Marie, Antverpy, Belgie • Katedrála sv. Michala a Guduly, Brusel, Belgie • Katedrála sv. Cecílie, Albi, Francie • Sainte-Chapelle du Palais, Paříž, Francie • Klášter Mont-Saint-Michel, Francie (na seznamu Světového dědictví UNESCO)
• Papežský palác, Avignon, Francie (na seznamu Světového dědictví UNESCO)
• Palác Jacquese Coeura, Bourges, Francie • Hrad, Tarascon, Francie • Palazzo Santa Sofi a (Ca´d´Oro), Benátky, Itálie • Holstentor, Lübeck, Německo • Wellská katedrála, Wells, Anglie • King´s College Chapel, Cambridge, Anglie

VI. HLAVNÍ PŘEDSTAVITELÉ

Petr Parléř / Matyáš z Arrasu / Václav Parléř / Jan Parléř / mistr Petrlík / Benedikt Ried / Hanuš Spiess /mistr Oto / mistr Hanuš / mistr Kříž / Matyáš Rejsek / mistr Václav / mistr Mikuláš / mistr Ondřej / Jan Ketenreiter / Klaus z Cách / Paulus Zicker / Mikuláš ze Sedlešovic / Wendel Roskopf / mistr Staněk / Hans Kurtz / Anton Pilgram / Mert Hübel / mistr Květoň / mistr Blažek / mistr Briccius Gauszke / Ulrich Pesnitzer / Hans Gezinger / Ulrich Pesnitzer / Beneš z Trhových Svin / Burian z Tábora / Mert Hübel / kameník Jan / Jakub Heilmann ze Schweinfurtu / Jiří z Maulbronnu / Petr Heilmann / Pavel z Pardubic / Jörg Schremmle

Hrad Křivoklát, pol. 13. stol.
Kaple sv. Kříže, hrad Karlštejn, 1348–1357
Staronová synagoga, Staré Město, Praha, 2. pol. 13. stol.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, klášter Porta Coeli, Předklášteří u Tišnova, 1233–1240
Příspěvek v 2014